Allmänna försäljningsvillkorn

för den engelska versionen, klicka här .

Handelswebbplatsen ba-sh.com (“Webbplatsen") är en webbplats för elektronisk handel som är tillgänglig via internet och öppen för alla användare av nätverket. Webbplatsen drivs av ba&sh SAS (« ba&sh »), ett dotterbolag till ba&sh Group.

Om du har några frågor eller kommentarer om vår sekretesspolicy, våra villkor eller vår webbplats kan du kontakta oss :

ba&sh sas

Kontorsadress : 67 avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris

Kontakt e-post :

help@ba-sh.com
 • TITRE I. – PARTERNA
  Mellan undertecknade:

  1. Det franska företaget BA&SH, med ett aktiekapital på 1 000 000 euro, registrerat i handels- och bolagsregistret i Paris under nummer 449 158 898, med säte på 67 Avenue Raymond Poincaré 75016 Paris, Frankrike, och med momsregistreringsnummer FR42449158898,
  Nedan kallad “Säljaren” å ena sidan,

  2. Den enskilde
  Att surfa, läsa, reservera, beställa och/eller köpa en vara eller Tjänst som erbjuds på säljarens webbplats.

  I det följande kallas “Kunden”å andra idan.

  Man har kommit överens om följande:
   
 • TITRE II. – SOM BEAKTAR ATT
  Dessa villkor gäller endast för kunder som är fysiska personer, som inte är köpmän och som därför förvärvar de Produkter som säljs på säljarens Webbplats för sitt eget personliga bruk och inte för någon yrkesmässig verksamhet.

  Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade “Allmänna försäljningsvillkor”)reglerar exklusivt alla beställningar och försäljningsavtal som utförs mellan Säljaren och dennes kunder, med uteslutande av alla andra villkor, och de ska i tillämpliga fall ha företräde framför alla andra versioner eller dokument. ( “Allmänna försäljningsvillkor”) reglerar exklusivt alla beställningar och försäljningsavtal som utförs mellan Säljaren och dennes kunder, med uteslutande av alla andra villkor, och de ska i tillämpliga fall ha företräde framför alla andra versioner eller dokument.

  Beställningen innebär följaktligen att kunden helt och hållet och utan förbehåll godkänner dessa villkor.

  Det faktum att Säljaren vid en viss tidpunkt inte åberopar någon av bestämmelserna i Allmänna villkor ska inte tolkas som ett avstående från denna bestämmelse för framtiden.

  Alla ändringar som görs i de allmänna villkoren är verkställbara mot kunden så snart de har laddats upp på webbplatsen och gäller inte för tidigare transaktioner som redan har utförts vid tidpunkten för uppladdningen.
   
 • TITRE III – AVTAL
  Artikel 1. – Definitioner

  1.1 Internet avser olika servernätverk över hela världen som är sammanlänkade genom ett kommunikationsnätverk och som kommunicerar genom ett särskilt protokoll, TCP/IP.

  1.2 Med Produkter avses alla Produkter som erbjuds på webbplatsen.

  1.3 Säljaren är det franska företaget BA&SH, med ett kapital på 1 000 000 euro, registrerat i handels- och företagsregistret i Paris under nummer 449 158 898 och med säte på 67 Avenue Raymond Poincaré 75016 Paris, Frankrike.

  1.4. Med Kund avses varje kund som surfar, läser, reserverar, beställer och/eller köper en produkt eller Tjänst som erbjuds på webbplatsen.

  1.5 Med Tjänst avses alla tjänster som erbjuds på webbplatsen.

  1.6 Webbplats avser den infrastruktur som utvecklats av Säljaren enligt format som är kompatibla med Internet, inklusive flera typer av data, inklusive text, ljud, stillbilder eller animerade bilder, videor, databaser, allt i syfte att konsulteras av kunden för att upptäcka de tillgängliga produkterna och tjänsterna (http://www.ba-sh.com/se).

  Artikel 2. – Beställningar

  Kunden kan göra en beställning online för de Produkter som erbjuds på webbplatsen. Beställningen kan endast registreras på webbplatsen om kunden har identifierat sig genom att ange sin kundkod och sitt lösenord, som är strikt personliga, eller via gästläget på webbplatsen.

  Kunden som vill köpa en produkt måste skapa ett kundkonto vid sin första beställning eller beställa via gästläget på webbplatsen.

  Alla beställningar innebär nödvändigtvis att du godkänner priset och beskrivningen av de Produkter som är tillgängliga för försäljning.

  Säljaren ska uppfylla de beställningar som tas emot via webbplatsen, men endast i den mån det finns tillgängliga lager av produkter. Om en produkt inte är tillgänglig ska Säljaren informera kunden omgående. Då kommer beställningen att avbrytas och återbetalas, om möjligt, och det kommer då att ske.

  Säljaren ska via e-post ge kunden en bekräftelse på mottagandet av beställningen, inklusive:

  - En sammanfattning av de beställda produkterna och deras referenser;

  - priset på produkterna;

  - mängden produkter;

  - datum för beställningen;

  - avgifter för leverans eller upphämtning i butik;

  - den betalningsmetod som kunden har valt;

  - Uppgift om att kunden har rätt till en ångerrätt.

  Kunden ska kontrollera innehållet i meddelandet så snart som möjligt och omedelbart meddela Säljaren om eventuella fel eller brister.

  Om detta inte sker anses detta innebära att kunden accepterar beställningen och dess villkor.

  Artikel 3. – Bestämmelsens giltighet

  När kreditkortsnumret eller annan bankinformation matas in online, beställningen bekräftas och betalningen sker, är det ett bevis på att beställningen är slutförd och att beloppet för beställningen förfaller till betalning.

  Denna bekräftelse gäller som underskrift och uttryckligt godkännande av alla åtgärder som utförs på webbplatsen.

  I händelse av bedräglig användning av sitt kreditkort kan kunden dock kontakta säljarens kundtjänst via e-post på följande adress närhelst det anses nödvändigt: help@ba-sh.com.

  Det är uttryckligen överenskommet att, utom i händelse av ett uppenbart misstag från säljarens sida, ska de uppgifter som lagras i säljarens datasystem, under rimliga säkerhetsvillkor, ha bevisvärde när det gäller beställningar från kunden. Uppgifter på datoriserade eller elektroniska medier utgör giltiga bevis och är som sådana godtagbara på samma villkor och med samma bevisvärde som alla handlingar som skulle upprättas, tas emot eller bevaras skriftligen.

  Säljaren förbehåller sig rätten att vägra alla beställningar där produkternas försäljningspris är felaktigt. I ett sådant fall ska Säljaren informera kunden så snart som möjligt och beställningen kommer att annulleras.

  Arkiveringen av beställningsblanketter och fakturor sker på ett tillförlitligt och varaktigt medium på ett sådant sätt att det motsvarar en trogen och varaktig kopia.

  Artikel 4 – Leverans

  Kunden kan få de beställda produkterna levererade till den adress han/hon önskar eller välja att hämta dem i ett urval av butiker, om denna Tjänst är tillgänglig i kundens region.

  Om kunden väljer direktleverans måste han/hon ange sin adress och sitt postnummer exakt och utan förkortningar; om han/hon väljer alternativet med hämtning måste han/hon ange vilken butik han/hon vill hämta ut.

  Om leveransadressen eller butiken som Kunden har angett är ogiltig och leder till att Produkterna returneras för att de inte har mottagits på den angivna adressen, ska Kunden stå för kostnaderna för att skicka eller tillhandahålla Produkterna på nytt till den nyligen angivna adressen.

  Kunden kan välja metod för leverans och/eller hämtning av produkterna.

  För mer information om leverans och hämtning av produkter, inklusive en lista över butiker som kan erbjuda hämtning av produkter, kan kunden besöka följande sida side .

  Säljaren förbinder sig att leverera eller, på begäran, tillhandahålla i butik (måndag-fredag, med undantag för allmänna och nationella helgdagar) utan dröjsmål och senast trettio (30) dagar efter bekräftelse av beställningen. Den genomsnittliga tid som observeras för leverans av Produkterna i Sverige är sju (7) arbetsdagar och, i förekommande fall, tre (3) arbetsdagar för tillhandahållande i butik (exklusive den tid som går åt för att förbereda beställningen).

  Om leveransen eller tillhandahållandet i butik (när så begärs) försenas med mer än trettio (30) dagar efter beställningsbekräftelsen kan kunden förelägga säljaren, genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller skriftligen på annat hållbart medium, att leverera eller säkerställa att produkterna finns tillgängliga i butik inom en rimligt förlängd tidsfrist.

  Om Säljaren inte följer avtalet kan kunden annullera beställningen genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. Återbetalning kommer att ske inom högst trettio (30) dagar.

  Alla leverans- och tillhandahållandetider i butik, inklusive de som anges i orderbekräftelsen, fastställs så noggrant som möjligt av säljaren.

  Säljaren ska inte hållas ansvarig för oförutsägbara förseningar i leveransen eller tillhandahållandet i butik (när så begärs), under förutsättning att produkterna, utom i fall av force majeure, levereras eller tillhandahålls i butik (när så begärs) inom en period på högst sju (7) dagar efter det datum för den första leveransen eller tillhandahållandet i butik (när så begärs) som anges av säljaren.

  Om Säljaren inte kan leverera eller säkerställa tillhandahållandet av Produkterna i butik på grund av plötslig, även tillfällig, otillgänglighet för Produkterna, ska Säljaren informera Kunden omedelbart och senast inom trettio (30) dagar från det ursprungliga leveransdatumet eller datumet för tillgänglighet i butik (när så begärs) som Säljaren uppgav vid beställningen.

  Säljaren kan erbjuda kunden en likvärdig produkt, som kunden fritt kan acceptera eller förkasta.

  Om den likvärdiga produkten inte är lämplig efter att kunden har accepterat och tagit emot den, ska kunden stå för returkostnaderna. Kunden kan dock returnera produkterna kostnadsfritt till en butik som han eller hon väljer.

  De belopp som kunden redan har betalat kommer att återbetalas utan dröjsmål och senast inom trettio (30) dagar efter det att kunden har betalat de belopp som han eller hon har betalat.

  För att spåra en pågående beställning kan kunden använda spårningsinformationen online. Kunden kan också kontakta säljarens kundtjänst på följande e-postadress: help@ba-sh.com.

  När produkterna har skickats skickar Säljaren kunden ett e-postmeddelande med ett spårningsnummer för beställningen.

  Leverans eller tillhandahållande av Produkterna ska ske i närvaro av Kunden, eller en person som uttryckligen utsetts av Kunden, på mottagarens adress som anges i beställningen.

  För att kunna hämta de beställda produkterna i butik måste kunden, eller den person som uttryckligen utsetts av kunden, kunna styrka sin identitet och sin beställning.

  Vid leverans eller tillhandahållande i butik av produkterna ska kunden, eller den person som denne uttryckligen utsett, kontrollera följande:

  (i) att antalet levererade kollin stämmer överens med beskrivningen i transportdokumentet och fakturan, och

  (ii) att förpackningen är intakt, oskadad, inte våt eller förändrad på något sätt, inklusive det material som används för att stänga förpackningen.

  Kunden, eller den person som denne uttryckligen utsett, ska omedelbart bestrida eventuella skador på förpackningen och/eller produkterna, liksom eventuella fel i antalet förpackningar och/eller bristande överensstämmelse med beskrivningen, genom att anbringa en anmärkning “under kontroll”. på leveranssedeln eller på kvittot för återtagandet av produkterna. När beställningen har godkänts kan kunden inte göra några anspråk på det yttre utseendet eller kvantiteten av produkterna i beställningen.

  När kunden beställer Produkter på webbplatsen som ska levereras utanför EU kan de vara föremål för importskatter och andra skyldigheter som tas ut när de når sin destination.

  Vid försäljning av produkterna utanför Europeiska unionen kommer de inte att omfattas av mervärdesskatt.

  Eventuella extra tullkostnader ska betalas av kunden; Säljaren har ingen kontroll över dessa kostnader.

  Tullreglerna varierar från land till land, och kunden bör kontakta den lokala tullmyndigheten för mer information. När kunden gör en beställning på webbplatsen betraktas han eller hon dessutom som den officiella importören av produkterna och måste följa alla lagar och förordningar i det land där kunden vill ta emot produkterna.

  Internationella kunder informeras om att gränsöverskridande leveranser kan öppnas och inspekteras av tullmyndigheterna.

  Artikel 5 – Transportrisker

  Risken för förlust av eller skada på Produkterna övergår till Kunden när Kunden, eller tredje part som utsetts av Kunden, som inte är den transportör som föreslagits av Säljaren, fysiskt innehar Produkterna.

  Om kunden anförtror leveransen av produkterna till en annan transportör än den som Säljaren föreslagit, övergår risken för förlust av eller skada på produkterna till kunden när produkterna överlämnas till transportören.

  Kunden kan inte göra anspråk på Säljaren för saknade, skadade eller förlorade Produkter för en produkt vars leverans kunden har anförtrott en annan transportör än den som Säljaren har föreslagit, och kunden kan inte heller göra anspråk på Säljaren för saknade, skadade eller förlorade Produkter efter att de har lämnat säljarens lager.

  Artikel 6 – Pris

  Priset på Produkterna anges i svenska kronor, inklusive alla skatter (moms och andra tillämpliga skatter) enligt följande regel:

  - ba-sh.com/fr: i euro (€) alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/no: i norska kronor (NOK) alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/nl: i euro (€) alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/be: i euro (€) alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/de: i euro (€) alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/es: i euro (€) alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/pt: i euro (€) alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/uk: i pund sterling (£) er alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/ch: i schweiziska franc (CHF) exklusive skatter ;

  - ba-sh.com/dk: i danska kronor (DKK) alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/se: i kronor (SEK) alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/ie: i euro (€) er alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/it: i euro (€) alla skatter ingår ;

  - ba-sh.com/us: i amerikanska dollar ($) exklusive skatter ;

  - ba-sh.com/int: i amerikanska dollar ($) eksklusive skatter ;

  - ba-sh.com/hk: i HKD (HKD) eksklusive skatter ;

  Den mervärdesskatt som betalas och som ingår i priset är den mervärdesskattesats som gäller den dag då beställningen slutförs.

  Priserna inkluderar dock inte fraktkostnader.

  Varje ändring av den tillämpliga mervärdesskattesatsen eller växelkursen ska återspeglas i priset på produkterna.

  Om en eller flera skatter eller avgifter skulle införas eller ändras, vare sig de höjs eller sänks, kan denna förändring också återspeglas i försäljningspriset för de varor som finns på säljarens Webbplats och i försäljningsdokumenten.

  Om ett fel i ett angivet pris skulle uppstå ska Säljaren låta kunden välja mellan i) att bekräfta köpet av produkten till det korrekta priset och ii) att annullera beställningen.

  Om Säljaren inte kan kontakta kunden anses beställningen vara annullerad.

  Hvis selgeren ikke kan kontakte kunden, vil bestillingen anses som kansellert.

  När kunden beställer på nätet ska han/hon betala antingen med kreditkort (Carte Bleue, e-carte bleue, Visa, Eurocard, Mastercard, American Express) eller via andra direkta bankbetalningar (PayPal eller iDeal).

  Artikel 7 – Klausul om äganderättsförbehåll

  Säljaren behåller äganderätten till den sålda produkten till dess att hela köpeskillingen har betalats.

  Fram till full betalning av priset ska kunden avstå från att pantsätta de Produkter som omfattas av äganderättsförbehållet eller använda dem som garanti och måste individualisera säljarens produkter.

  Dessa bestämmelser påverkar inte överföringen till kunden, vid leverans av produkten eller dess hämtning från lagret, enligt bestämmelserna i artikel 5 i dessa försäljningsvillkor, av riskerna för förlust och försämring av de Produkter som omfattas av äganderättsförbehållet, liksom ansvaret för eventuella skador eller skador som de kan orsaka.

  Artikel 8 – Rätt till ångerrätt

  Kunderna informeras om att de i enlighet med 2 kap. 10 § i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har rätt att frånträda avtalet utan att ange några skäl inom trettio (30) dagar efter det att kunden eller en av kunden utsedd tredje part som inte är transportören fysiskt har tagit produkterna i sin besittning.

  Om en beställning avser flera Produkter som levereras separat eller en produkt som levereras i flera partier eller delar, löper denna tidsfrist ut den dag då kunden tar den sista produkten/partiet/delen i besittning. Den dag då beställningen ingås eller den dag då produkten tas emot ska inte räknas in i denna period. Om denna tidsfrist löper ut på en lördag, söndag, helgdag eller arbetsfri dag förlängs den till den första följande arbetsdagen.

  Enligt kapitel 2, avsnitt 2 i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan ångerrätten inte utövas särskilt för avtal om leverans av Produkter (i) som inte är lämpliga att återlämna av hälsoskydds- eller hygienskäl och som har öppnats efter leveransen, samt för (ii) Produkter som är tillverkade enligt kundens specifikationer eller som är tydligt personliga.

  Om kunden vill återlämna produkterna uppmanas kunden att före utgången av den ovannämnda perioden meddela Säljaren antingen (i) skriftligen i ett otvetydigt uttalande och skickat via valfritt medium eller (ii) genom att skicka tillbaka ångerblanketten som är tillgänglig via kundens konto på webbplatsen eller som tillhandahålls i slutet av de allmänna villkoren, vilka båda kan skickas:


  BA&SH

  67 Avenue Raymond Poincaré

  75016 Paris

  FRANKRIKE

  Kunden måste returnera produkterna utan onödigt dröjsmål och senast trettio (30) dagar efter att ha meddelat Säljaren sitt beslut att ångra sig, om inget annat anges vid beställningen. Returen anses vara daterad när den är poststämplad eller stämplad i butiken. Om perioden på trettio (30) dagar löper ut på en lördag, söndag, helgdag eller annan arbetsfri dag, förlängs perioden till nästkommande arbetsdag.

  Denna tidsfrist anses ha respekterats om produkten returneras före utgången av denna period.

  Kostnaderna och riskerna i samband med återlämnandet är enbart kundens ansvar.

  Produkten måste återlämnas i originalskick (förpackning, bevarad etikett, kopia av fakturan, produkten får inte ha ändrats), annars tas den inte tillbaka eller byts ut.

  För att undvika förlust eller stöld rekommenderar Säljaren att kunden returnerar produkten med rekommenderat paket med mottagningsbevis eller, om nödvändigt, direkt till en butik i den föreslagna listan över butiker. Dessutom måste originalförpackningen skyddas noggrant för att undvika att den skadas.

  Säljaren förbehåller sig rätten att vägra att returnera Produkter som inte uppfyller ovanstående villkor.

  I händelse av giltig ångerrätt kommer Säljaren att återbetala alla mottagna betalningar, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella ytterligare kostnader som uppstår på grund av att kunden har valt en annan leveransmetod än den billigare som Säljaren erbjuder) utan onödigt dröjsmål och senast trettio (30) dagar från den dag då Säljaren har informerats om beslutet att ångra sig. (Återbetalningen kan skjutas upp till dess att Säljaren har mottagit produkterna i fråga eller till dess att kunden har gett Säljaren bevis på att produkterna har skickats, beroende på vilket som inträffar först). Samma betalningsmedel som användes för beställningen ska användas, om inte kunden uttryckligen godkänner ett annat betalningsmedel på villkor att kunden inte får några extra kostnader till följd av detta.

  Kunder som utnyttjar sin ångerrätt kan hållas ansvariga för värdeminskning av produkterna till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa produkternas art, egenskaper och korrekta funktion.

  Artikel 9 – Garantier

  Produkterna omfattas av den lagstadgade garantin om överensstämmelse enligt § 34 i den svenska lagen om köp av varor (1990:931):

  &idquo; Köparen har rätt att kräva att Säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpandet kan ske utan orimliga kostnader eller olägenheter för säljaren. I stället för att avhjälpa felet får Säljaren åta sig att återlevera [...]&dquo; .

  Enligt § 32 i lagen om köp av varor (1990:931) ska åtgärder som följer av bristande överensstämmelse utföras av kunden inom rimlig tid efter det att kunden har fått kännedom om eller borde ha fått kännedom om den bristande överensstämmelsen.

  Talan på grund av bristande överensstämmelse ska preskriberas inom två (2) år från det att produkten levererades.

  Kunden kan välja mellan att reparera eller byta ut produkten i enlighet med 34 § i lagen om köp av varor (1990:931).

  Om avhjälpande eller återleverans inte är möjlig eller inte sker inom rimlig tid efter reklamationen kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet i enlighet med 37 § i lagen (1990:931) om köp av varor.

  Om det är omöjligt att reparera eller byta ut produkterna kan köparen begära återbetalning av produkten eller en minskning av dess pris i proportion till graden av bristande överensstämmelse hos produkten i fråga.

  Artikel 10 – Konfidentialitet och personuppgifter

  Säljaren vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera sekretess och säkerhet för personuppgifter som överförs via Internet.

  Personuppgifter om kunden kan behandlas av säljaren, bland annat i samband med beställningsprocessen och leveranshantering.

  Kunden rekommenderas att noggrant läsa säljarens sekretesspolicy.

  Artikel 11 – Ansvar

  Säljaren ska göra sitt bästa för att uppfylla sina skyldigheter, men garanterar inte på något sätt några resultat.

  Säljaren kan inte hållas ansvarig för de tekniska och miljömässiga faktorer som gör att kunden inte kan visualisera produktens exakta utseende på rätt sätt (t.ex. modellens hår på en detalj av plagget, färg som visas på skärmen som skiljer sig från plaggets färg osv.).

  Säljaren ska sträva efter att beskriva produkterna med största möjliga noggrannhet, eller att presentera ett fotografi på webbplatsen när det är möjligt, varvid det är underförstått att de fotografier som visas på webbplatsen inte är bindande.

  Kunden erkänner och accepterar att priserna på produkterna kan variera mellan webbplatsen och butikerna, och att denna prisskillnad under inga omständigheter får användas som grund för enbegäran om fullständig eller partiell återbetalning av de Produkter som köpts på webbplatsen eller i butikerna.

  Säljaren kan under alla omständigheter inte hållas ansvarig om underlåtenheten att fullgöra sina skyldigheter beror på i) en oförutsägbar och oöverstiglig handling av en tredje part i avtalet eller ii) force majeure enligt definitionen i artikel 12 i dessa allmänna villkor.

  Säljaren kan inte heller hållas ansvarig för eventuella olägenheter eller skador som uppstår vid användning av Internet, inklusive avbrott i tjänsten, intrång från utomstående eller förekomst av datavirus.

  Artikel 12 – Force majeure

  Endera parten kan inte hållas ansvarig om fullgörandet av avtalet försenas eller förhindras på grund av force majeure eller en tillfällig händelse, oavsett om det beror på en parts eller tredje parts handlande eller på yttre orsaker som sociala konflikter, ingripande av civila eller militära myndigheter, naturkatastrofer, bränder, vattenskador, avbrott i tele- eller elnätet.

  Artikel 13 – Immateriella rättigheter

  Säljaren är ensam ägare av de immateriella rättigheterna till de Produkter som erbjuds på webbplatsen eller i butikerna - rättigheter som regelbundet registreras av advokatbyrån Bouchara som är specialiserad på immaterialrätt: www.cabinetbouchara.com. Detta omfattar alla varumärken, servicemärken, formmärken, designpatent och upphovsrätter som är kopplade till produkterna, på webbplatsen och alla dess delar, inklusive på den visuella och grafiska identiteten, på dess utformning, dess ergonomi, dess funktioner, programvaran, texter, animerade eller fasta bilder, ljud, know-how, ritningar, grafik och på namn, akronymer, logotyper eller andra tecken som skulle kunna användas, tillverkas eller användas av Säljaren.

  Det är förbjudet att använda varumärken, bilder, mönster eller andra element som Säljaren kan ha immateriella rättigheter till.

  Dessutom är de immateriella rättigheterna till de dokument som finns på webbplatsen och alla element som skapats för denna Webbplats exklusivt ägda av säljaren, som inte beviljar någon licens eller någon annan rättighet än att konsultera webbplatsen. Reproduktion av någon sida eller något innehåll på webbplatsen kräver ett skriftligt förhandstillstånd från säljaren, utom när det gäller privata kopior.

  Reproduktion av dokument som publiceras på webbplatsen är endast tillåten i det exklusiva syftet att informera för personligt och privat bruk, och reproduktion och användning av kopior i något annat syfte är strängt förbjudet.

  Det är också förbjudet att kopiera, modifiera, skapa ett avledt verk, göra reverse engineering och/eller på annat sätt försöka hitta källkoden (utom i enlighet med vad som föreskrivs i lag), sälja, överlåta, underlicensiera eller på något sätt överföra rättigheter till programvaran.

  Det är också förbjudet att modifiera programvaran eller att använda modifierade versioner av programvaran, inklusive i syfte att (men inte begränsat till) erhålla obehörig åtkomst till tjänsten och att få tillgång till webbplatsen på något annat sätt än genom det gränssnitt som Säljaren tillhandahåller för detta ändamål.

  Webbplatsen och all programvara som används i samband med den kan innehålla konfidentiell information som skyddas av tillämplig immaterialrätt och/eller andra lagar.

  Artikel 14 – Term

  Dessa villkor gäller så länge som Säljaren fortsätter att erbjuda sina tjänster online.

  Artikel 15 – Diverse

  15.1 – Integrerat avtal

  Parterna bekräftar att detta avtal utgör hela avtalet mellan dem och ersätter alla tidigare erbjudanden, bestämmelser eller avtal, vare sig de är skriftliga eller muntliga.

  Rubrikerna för artiklarna i dessa villkor har införts för att underlätta för kunden och är inte på något sätt avsedda att begränsa eller ändra något av villkoren eller bestämmelserna i dessa villkor.

  15.2 – Ändring av avtalet

  Inga efterföljande dokument eller ändringar av avtalet i någon form ska vara giltiga mellan parterna om de inte har formen av ett tillägg som är vederbörligen daterat och undertecknat av båda parter.

  15.3 – Invaliditet

  Om någon av bestämmelserna i detta avtal befinns vara ogiltig enligt tillämplig lag eller enligt ett slutgiltigt domstolsbeslut ska denna bestämmelse anses vara ogiltig, utan att avtalet blir ogiltigt eller påverkar giltigheten av de övriga bestämmelserna.

  15.4 – Hemvist

  Parterna väljer hemvist på de adresser som anges (i) i beställningsformuläret för kunden å ena sidan och (ii) på den adress som anges på webbplatsen för Säljaren å andra sidan.

  15.5 – Tillämplig lag och tvister

  Dessa allmänna villkor omfattas av svensk lag.

  Om det uppstår en tvist i samband med en beställning måste kunden först kontakta Säljaren för att hitta en uppgörelse i godo via e-post på help@ba-sh.com.

  Parterna har rätt att använda sig av konventionell medling eller någon annan alternativ tvistlösningsmetod i händelse av en tvist.

  Hänvisning till konventionell medling eller annan alternativ tvistlösningsmetod kan endast ske efter att kunden i förväg har gjort skriftliga framställningar till säljaren.

  Parterna har rätt att avvisa den lösning som medlaren föreslår.

  Dessutom har Europeiska kommissionen inrättat en plattform för tvistlösning online för att underlätta oberoende tvistlösning utanför domstol mellan konsumenter och näringsidkare i Europeiska unionen. Plattformen kan nås via följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

  I händelse av en tvist ska behörig domstol vara den domstol där svaranden är bosatt eller, enligt svarandens val, den plats där produkten faktiskt levererades.

  BEGÄRAN OM ÅTERKALLELSE

  (Vänligen fyll i och skicka tillbaka denna begäran om du vill dra dig ur)

  För kännedom av

  ba&sh

  67 Avenue Raymond Poincaré

  75016 Paris,

  Frankrike

  help@ba-sh.com

  I/Jag/vi (*)meddelar härmed dig (*)att jag/vi (*)begär att få återkalla avtalet om försäljning av produkten/produkterna (*) nedan:

  Beställningsnummer:

  Beställd den:

  Mottagen den:

  Konsumentens namn:

  Konsumentens/konsumenternas adress:

  Om din begäran endast gäller en del av din beställning, ange vilka Produkter du vill avbeställa och hur många:

  Datum:

  Underskrift:

  (*)Stryk det som inte är tillämpligt.  E-gift card

  The e-gift card is valid for a period of one year from the date the email is sent to the e-gift card’ s recipient. The e-gift card is non-refundable, however any items purchased with the the credit on the gift card will be refunded in full to the gift card credit.

  You can pay for all or part of your purchases using the ba&sh e-gift card. The e-gift card can be used as often as the owner wishes, until the total amount is used up, as long as this is still during the validity period. The balance available on the e-gift card is the difference between the sum that was available before the purchase and the sum used to make that purchase. When the purchase price exceeds the e-gift card’ s available balance, the difference can be paid by any other means of payment. You can check the available balance on the “ e-gift card ” page. This e-gift card does not have the owner’ s name on it. Its owner is exclusively responsable for its use.

  Refunds, where applicable, for items purchased with the e-gift card that are then returned will be reimbursed in the form of credit. This will be sent by email to the address of the customer who used the e-gift card for a purchase on www.ba-sh.com. The refund method mentioned above is an essential condition and as such is expressly accepted when making a purchase and/or using the e-gift card.

  After the validity period expires, the e-gift card cannot be renewed or used to make purchases and none of the credit on the card can be claimed back. Additionally, e-gift cards cannot be purchased using another e-gift card.

  The purchase of an e-gift card implies a waiver of your right of withdrawal.

  E-gift cards obtained from the outset by illicit means are null and void; they cannot be used to make purchases and the money on them cannot be refunded to you.

  The purchase and/or use of an e-gift card means that you expressly and unreservedly accept these general conditions of use, which the buyer can see on the site www.ba-sh.com.

  E-gift card credit

  The credit is valid for a period of one year from the date of receiving the email containing the information about it. You can pay for all or part of your purchases using your credit. Credit can be used as often as the owner wishes, until the total amount is used up, as long as this is still during the validity period. The available credit balance is the difference between the sum that was available before the purchase and the sum used to make that purchase. When the purchase price exceeds your available credit balance, the difference can be paid by any other means of payment.

  The credit is in the customer’s name and is linked to their account. The available balance can be seen at any time in the “my account” section on ba-sh.com. Its owner is exclusively responsable for its use.

  Refunds, where applicable, for items purchased with credit that are then returned will be reimbursed in the form of credit. This will be sent by email to the address of the customer who used the credit for a purchase on www.ba-sh.com. The refund method mentioned above is an essential condition and as such is expressly accepted when making a purchase and/or using the credit.

  After the validity period expires, the credit cannot be renewed or used to make purchases and none of the credit balance can be claimed back.

  The purchase and/or use of the credit means that you expressly and unreservedly accept these general conditions of use, which the buyer can see on the site www.ba-sh.com.