ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

The trade website ba-sh.com (“Site") is an electronic commerce website accessible via the internet and open to all users of the network. The Site is operated by ba&sh SAS (« ba&sh »), a subsidiary of ba&sh Group.

If you have any questions or comments about our privacy policy, terms and conditions, or our website, please contact us :

ba&sh sas

office location : 67 avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris

Contact email :

help@ba-sh.com
 • Titre I. – DE PARTIJEN
  Tussen de ondergetekenden:

  1. De Franse vennootschap BA&SH, met een maatschappelijk kapitaal van 1 000 000 EUR, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 449 158 898, met maatschappelijke zetel te 67 Avenue Raymond Poincaré 75016 Parijs, Frankrijk, en met het btw-nummer FR42449158898,
  Hierna de “Verkoper”, genoemd, enerzijds,

  2. Het individu
  Het browsen, lezen, reserveren, bestellen en/of kopen van een goed of een dienst aangeboden op de website van de Verkoper.

  Hierna de “Klant”, genoemd, anderzijds.

  Het is als volgt overeengekomen:
   
 • Titre II. – OVERWEGENDE
  Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op Klanten die natuurlijke personen zijn, niet-handelaars en die dus de op de Website van de Verkoper verkochte Producten verwerven voor hun eigen persoonlijk gebruik, en niet voor enige professionele activiteit.

  Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna “AV”) zijn exclusief van toepassing op alle bestellingen en verkoopovereenkomsten die tussen de Verkoper en zijn Klanten worden uitgevoerd, met uitsluiting van alle andere voorwaarden en zij hebben, in voorkomend geval, voorrang op alle andere versies of documenten.

  Bijgevolg houdt de bestelling de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant in.

  Het feit dat de Verkoper zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een van de bepalingen van de AVTG, mag niet worden geïnterpreteerd als afstand doen van deze bepaling voor de toekomst.

  Alle wijzigingen aan de AVTG zijn tegenstelbaar aan de Klant van zodra ze geüpload zijn naar de Website en zijn niet van toepassing op enige voorafgaande transactie die reeds is uitgevoerd op het moment van de upload.
   
 • Titre III – OVEREENKOMSTEN
  Artikle 1. – Definities

  1.1 Verkoper verwijst naar de Franse vennootschap BA&SH, met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 449 158 898 , en met maatschappelijke zetel te 67 Avenue Raymond Pointcaré 75016 75016 Parijs, Frankrijk.

  1.2 Onder Klant wordt verstaan iedere Klant die een op de Website aangeboden product of dienst doorbladert, leest, reserveert, bestelt en/of koopt.

  1.3 Productenbetekent elk Product dat op de Website wordt aangeboden.

  1.4. Dienst betekent elke dienst die op de Website wordt aangeboden.

  1.5 Website verwijst naar de infrastructuur ontwikkeld door de Verkoper volgens formaten compatibel met het Internet, met inbegrip van verschillende soorten gegevens, waaronder tekst, geluid, stilstaande of geanimeerde beelden, video’s, databank, dit alles met het doel door de Klant te worden geraadpleegd om de beschikbare Producten en Diensten te ontdekken (http://www.ba-sh.com/nl).

  1.6 Internet verwijst naar de verschillende server-netwerken die zich over de hele wereld bevinden, met elkaar verbonden zijn via een communicatienetwerk en communiceren via een specifiek protocol dat bekend staat als TCP/IP.

  Artikle 2. – Bestel

  De Klant kan online een bestelling plaatsen voor de Producten die op de Website worden aangeboden. De bestelling kan alleen op de Website worden geregistreerd als de Klant zich heeft geïdentificeerd door zijn Klantidentificatiecode en wachtwoord in te voeren, die strikt persoonlijk zijn, of via de gastmodus die op de Website te vinden is.

  De Klant die een Product wenst te kopen, moet bij zijn eerste bestelling een Klantenrekening aanmaken of bestellen via de gastmodus die op de Website te vinden is.

  Elke bestelling impliceert noodzakelijkerwijs de aanvaarding van de prijs en de beschrijving van de voor verkoop beschikbare Producten.

  De Verkoper zal de via de Website ontvangen bestellingen honoreren, doch slechts voor zover de beschikbare voorraden van Producten dat toelaten. Indien een Product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen. De annulering van de bestelling en de terugbetaling ervan, indien mogelijk, zullen dan worden verwerkt.

  De Verkoper zal de Klant, per e-mail, de bevestiging van ontvangst van zijn bestelling bezorgen, met inbegrip van:

  - een overzicht van de bestelde producten en hun referenties;

  - de prijs van de Producten;

  - de hoeveelheid Producten;

  - de datum van de bestelling;

  - bezorgkosten of kosten voor het ophalen in de winkel;

  - de door de Klant gekozen betalingswijze;

  - de aanduiding dat de Klant een herroepingstermijn geniet.

  De Klant moet de inhoud van de communicatie zo snel mogelijk controleren en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele fouten of weglatingen.

  Gebeurt dit niet, dan wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de bestelling en van de voorwaarden ervan door de Klant.

  Artikle 3. – Geldigheid van de beschikking

  Het online invoeren van het kredietkaartnummer of andere bankgegevens, de bevestiging van de bestelling en de betaling ervan gelden als bewijs van de uitvoering van de bestelling en de opeisbaarheid van het bedrag van de bestelling.

  Deze bevestiging geldt als een handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen die op de Website worden uitgevoerd.

  In geval van frauduleus gebruik van zijn kredietkaart, kan de Klant echter contact opnemen met de Klantendienst van de Verkoper via e-mail op het volgende adres wanneer dit nodig wordt geacht: help@ba-sh.com.

  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, behalve in geval van een kennelijke vergissing van de Verkoper, de gegevens die zijn opgeslagen op de computersystemen van de Verkoper, onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, bewijskracht hebben met betrekking tot de door de Klant geplaatste bestellingen. De gegevens op computer of elektronische dragers vormen een geldig bewijs en zijn als dusdanig toelaatbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou zijn opgesteld, ontvangen of bewaard.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om alle bestellingen te weigeren waarvan de verkoopprijs van de Producten onjuist is. In een dergelijk geval zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk inlichten en zal de bestelling geannuleerd worden.

  De archivering van bestelbonnen en facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager op zodanige wijze dat zij gelijkwaardig is aan een getrouwe en duurzame kopie.

  Artikle 4 – Levering

  De Klant kan de bestelde Producten laten leveren op het adres van zijn keuze of kan ervoor kiezen deze af te halen in een selectie van winkels, indien deze dienst beschikbaar is in de regio van de Klant.

  Indien de Klant kiest voor rechtstreekse levering, moet hij zijn adres en postcode nauwkeurig en zonder afkortingen opgeven; indien hij kiest voor afhaling, moet hij aangeven in welke winkel hij het Product wenst af te halen.

  Indien het door de Klant opgegeven leveringsadres of de winkel ongeldig is en dit leidt tot een terugzending van de Producten wegens niet-ontvangst op het opgegeven adres, zijn de kosten van herverzending of levering van de Producten op het nieuw opgegeven adres ten laste van de Klant.

  De Klant kan de wijze van levering en/of afhaling van de Producten kiezen.

  Voor meer informatie over de levering en afhaling van Producten, met inbegrip van de lijst van winkels die de afhaaldienst voor Producten kunnen aanbieden, kan de Klant de volgende paginaraadplegen.

  De Verkoper verbindt zich ertoe de Producten onverwijld en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van de bestelling te leveren of, desgevraagd, in de winkel te leveren (van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke en nationale feestdagen). De gemiddelde termijn voor de levering van de Producten in Nederland bedraagt zeven (7) werkdagen en, in voorkomend geval, drie (3) werkdagen voor de beschikbaarheid in de winkel (exclusief de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden).

  In geval van vertraging van de levering of de terbeschikkingstelling in de winkel (indien gevraagd) van meer dan dertig (30) dagen na de bevestiging van de bestelling, kan de Klant de Verkoper per aangetekende brief met ontvangstbewijs, of schriftelijk op een andere duurzame drager, aanmanen om de Producten te leveren of de terbeschikkingstelling in de winkel te verzekeren binnen een redelijk verlengde termijn.

  Indien de Verkoper hieraan niet voldoet, kan de Klant de bestelling annuleren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De terugbetaling zal gebeuren binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen.

  Alle leverings- en bewaartijden, ook die vermeld staan op de orderbevestiging, worden door de Verkoper zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld.

  De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzienbare vertragingen bij de levering aan adres of in de winkel (wanneer daarom wordt verzocht), op voorwaarde dat, behalve in geval van overmacht, de Producten worden geleverd aan adres of in de winkel (wanneer daarom wordt verzocht) binnen een maximumtermijn van zeven (7) dagen na de datum van de oorspronkelijke door de Verkoper meegedeelde leveringsdatum op aders of in de winkel (wanneer daarom wordt verzocht).

  Indien de Verkoper niet in staat is de levering van Producten te verzekeren op aders of in de winkel wegens een plotse, zelfs tijdelijke, onbeschikbaarheid van de Producten, zal de Verkoper de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en ten laatste binnen dertig (30) dagen vanaf de initiële leveringsdatum of de datum van beschikbaarheid in de winkel (indien gevraagd) die door de Verkoper werd meegedeeld op het moment van de bestelling.

  De Verkoper kan de Klant een gelijkwaardig Product aanbieden, dat de Klant vrij staat te aanvaarden of te verwerpen.

  Indien dit gelijkwaardige Product niet geschikt is nadat de Klant het heeft aanvaard en ontvangen, zal de Klant de retourkosten dragen. De Klant kan de Producten echter gratis terugsturen naar de winkel van zijn keuze.

  De reeds door de Klant betaalde bedragen zullen hem onverwijld en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de betaling van de door de Klant betaalde bedragen worden terugbetaald.

  Om een lopende bestelling te volgen, kan de Klant de online tracking-informatie raadplegen. De Klant kan ook contact opnemen met de Klantendienst van de Verkoper op dit e-mailadres: help@ba-sh.com.

  Nadat de Producten zijn verzonden, stuurt de Verkoper de Klant een verzendingsbericht per e-mail met het volgnummer van zijn bestelling.

  De levering of terbeschikkingstelling van de Producten gebeurt in aanwezigheid van de Klant, of van een uitdrukkelijk door de Klant aangeduide persoon, op het adres van de ontvanger dat in de bestelling is opgegeven.

  Om de bestelde Producten in de winkel te kunnen afhalen, moet de Klant, of de uitdrukkelijk door hem aangeduide persoon, een identiteitsbewijs en een bewijs van bestelling kunnen voorleggen.

  Op het ogenblik van de levering of de terbeschikkingstelling in de winkel van de Producten is de Klant, of de uitdrukkelijk door hem aangeduide persoon, ertoe gehouden na te gaan

  (i) of het aantal geleverde colli overeenkomt met de beschrijving in het verzendingsdocument en de factuur; en

  (ii) dat de verpakking intact, onbeschadigd, niet nat of op enige wijze veranderd is, met inbegrip van de materialen die zijn gebruikt om de verpakking te sluiten.

  De Klant of de uitdrukkelijk door hem aangeduide persoon moet elke beschadiging van de verpakking en/of van de Producten, alsook elke vergissing in het aantal colli en/of het niet-conform zijn van de beschrijving, onmiddellijk betwisten door een bericht “ onder voorbehoud van controle” aan te brengen op de leveringsbron of op het ontvangstbewijs van de Producten. Na aanvaarding kan de Klant geen klacht meer indienen betreffende de uiterlijke kenmerken of de hoeveelheid van de Producten van de bestelling.

  Wanneer de Klant op de Website Producten bestelt die buiten de Europese Unie moeten worden geleverd, kunnen zij onderworpen zijn aan invoerrechten en andere verplichtingen, die worden geheven zodra zij hun bestemming bereiken.

  Op de verkoop van de Producten buiten de Europese Unie is geen btw verschuldigd.

  Alle bijkomende inklaringskosten zijn ten laste van de Klant; de Verkoper heeft geen controle over deze kosten.

  Het douanebeleid verschilt van land tot land, de Klant dient contact op te nemen met de plaatselijke douanediensten voor meer informatie. Wanneer de Klant een bestelling plaatst op de Website, wordt hij bovendien beschouwd als de officiële invoerder van de Producten en moet hij voldoen aan alle wetten en voorschriften van het land waar de Klant de Producten wenst te ontvangen.

  Internationale Klanten worden ervan in kennis gesteld dat grensoverschrijdende leveringen door de douaneautoriteiten kunnen worden geopend en geïnspecteerd.

  Artikle 5 – Transportrisico’s

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant bij het fysieke bezit van de Producten door de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, die niet de door de Verkoper voorgestelde vervoerder is.

  Wanneer de Klant de levering van de Producten toevertrouwt aan een andere dan de door de Verkoper voorgestelde vervoerder, gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Klant wanneer de Producten aan de vervoerder worden overhandigd.

  Geen enkele vordering wegens vermissing, beschadiging of verlies van Producten kan door de Klant tegen de Verkoper worden ingesteld voor het Product waarvan de Klant de levering heeft toevertrouwd aan een andere vervoerder dan degene die door de Verkoper is voorgesteld, noch kan enige vordering wegens vermissing, beschadiging of verlies van Producten door de Klant tegen de Verkoper worden ingesteld nadat deze de magazijnen van de Verkoper hebben verlaten.

  Artikle 6 – Prijs

  De prijs van de Producten is vermeld in Euro, inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen) volgens de volgende regel:

  - ba-sh.com/fr: in euro’s (€) alle taksen inbegrepen.

  - ba-sh.com/nl: in euro’s (€) alle taksen inbegrepen.

  - ba-sh.com/be: in euro’s (€) alle taksen inbegrepen.

  - ba-sh.com/de: in euro’s (€) alle taksen inbegrepen.

  - ba-sh.com/es: in euro’s (€) alle taksen inbegrepen.

  - ba-sh.com/uk: in ponden sterling (£) alle taksen inbegrepen.

  - ba-sh.com/ch: in Zwitserse frank (CHF) exclusief belastingen.

  - ba-sh.com/dk: in Deense Kronen (DKK) alle taksen inbegrepen.

  - ba-sh.com/ie: in euro’s (€) alle taksen inbegrepen.

  - ba-sh.com/it: in euro’s (€) alle taksen inbegrepen.

  - ba-sh.com/us: in US Dollars ($) exclusief belastingen.

  - ba-sh.com/int: in US Dollars ($) exclusief belastingen.

  - ba-sh.com/hk: in HKD (HKD) exclusief belastingen.

  De betaalde btw, die in de prijs is inbegrepen, is het btw-tarief dat van toepassing is op de dag waarop de bestelling wordt afgehandeld.

  De prijzen zijn echter exclusief verzendkosten.

  Elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief of van de wisselkoersen zal in de prijs van de Producten worden doorberekend.

  Evenzo, indien een of meer belastingen of bijdragen zouden worden ingevoerd of gewijzigd, verhoogd of verlaagd, kan deze wijziging worden doorberekend in de verkoopprijs van de artikelen die te vinden zijn op de Website van de Verkoper en in de verkoopdocumenten.

  De Verkoper zal regelmatig controleren of alle prijzen op de Website correct zijn. De Verkoper garandeert echter niet dat er geen fouten op de Website kunnen worden aangetroffen.

  In geval van een fout in een meegedeelde prijs, zal de Verkoper de Klant de keuze laten tussen (i) het herbevestigen van de aankoop van het Product aan de juiste prijs en (ii) het annuleren van de bestelling.

  Indien de Verkoper niet in staat is om contact op te nemen met de Klant, zal de bestelling als geannuleerd worden beschouwd.

  Bij een online bestelling dient de Klant te betalen met een kredietkaart (Carte Bleue, e-carte bleue, Visa, Eurocard, Mastercard, American Express) of via andere directe bankbetalingen (PayPal of iDeal).

  Artikle 7 – Clausule van eigendomsvoorbehoud

  De Verkoper blijft eigenaar van het verkochte Product tot de volledige en effectieve betaling van de volledige aankoopprijs.

  Tot de volledige betaling van de prijs onthoudt de Klant zich ervan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in pand te geven of als waarborg te gebruiken en dient hij de Producten van de Verkoper te individualiseren.

  Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de overdracht aan de Klant, bij de levering van het Product of het terughalen ervan uit de opslagplaats, krachtens de bepalingen van artikel 7:11 van het Burgerlijk Wetboek, van de risico’s van verlies en bederf van de Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, evenals de aansprakelijkheid voor alle schade die zij kunnen veroorzaken.

  Artikle 8 – Garanties

  De Producten zijn onderworpen aan de wettelijke garantie van conformiteit voorzien in artikel 7:22 van het Burgerlijk Wetboek:

  “Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:

  a. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;

  b. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.”

  Als zodanig heeft de Klant de keuze tussen reparatie of vervanging van het Product onder de voorwaarden van het voornoemde artikel 7:22 van het Burgerlijk Wetboek.

  Indien reparatie of vervanging van de Producten onmogelijk is, kan de Koper terugbetaling van het Product of een vermindering van de prijs ervan vragen in verhouding tot de graad van non-conformiteit van het Product.

  Ingevolge artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek dient de Klant onverwijld na de ontdekking, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na de ontdekking, maatregelen te nemen ten gevolge van het gebrek aan overeenstemming.

  Voor de vordering wegens gebrek aan overeenstemming geldt een verjaringstermijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product.

  Artikle 9 – Herroepingsrecht

  De Klant wordt erop gewezen dat hij, overeenkomstig artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek, het recht heeft om zich zonder opgave van redenen terug te trekken binnen een termijn van dertig (30) dagen nadat de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit heeft genomen.

  In geval van een Bestelling die betrekking heeft op meerdere Producten die afzonderlijk worden geleverd of op een Product dat in meerdere partijen of stukken wordt geleverd, verstrijkt deze termijn op de dag waarop de Klant het laatste Product/ de laatste partij/ het laatste stuk in bezit neemt. De dag waarop de Bestelling wordt gesloten of de dag waarop het Product wordt ontvangen, wordt niet meegerekend binnen deze termijn. Indien deze termijn eindigt op een zaterdag, zondag, feestdag of niet-werkdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

  Ingevolge artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de levering van Producten (i) de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, alsmede voor (ii) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

  In het geval de Klant de Producten wenst terug te sturen, wordt de Klant verzocht vóór het verstrijken van voornoemde termijn de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen, ofwel (i) schriftelijk in een ondubbelzinnige verklaring en verzonden via elk gekozen medium, ofwel (ii) door het terugsturen van het herroepingsformulier dat toegankelijk is via het account van de Klant op de Website of dat voorzien is aan het einde van de AVTG, die beide kunnen worden verzonden:

  - Per e-mail aan: help@ba-sh.com.

  - Per post op het volgende adres:

  BA&SH

  67 Avenue Raymond Poincaré

  75016 Parijs

  FRANKRIJK

  De Klant moet de Producten onverwijld en uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de Verkoper in kennis heeft gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, terugsturen, tenzij anders is bepaald op het ogenblik waarop de bestelling werd geplaatst. De terugzending zal als gedateerd worden beschouwd wanneer deze is afgestempeld in de winkel. Indien de termijn van dertig (30) dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag, feestdag of een niet-werkdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

  Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien het Product vóór het verstrijken van deze termijn wordt teruggezonden.

  De kosten en risico’s verbonden aan de terugzending zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

  Het product moet in zijn oorspronkelijke staat worden teruggezonden (verpakking, behoud van het etiket, kopie van de factuur, het product mag geen wijzigingen hebben ondergaan), anders wordt het niet teruggenomen of omgeruild.

  Om verlies of diefstal te vermijden, raadt de Verkoper aan dat de Klant het Product terugstuurt per aangetekende zending met ontvangstbewijs of, indien nodig, rechtstreeks naar de winkel op de voorgestelde lijst van winkels. Bovendien moet de originele verpakking zorgvuldig worden beschermd om beschadiging te voorkomen.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke terugzending van Producten die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen, te weigeren.

  In geval van geldige herroeping zal de Verkoper alle ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de goedkopere die door de Verkoper werd aangeboden) zonder onnodige vertraging en uiterlijk dertig (30) dagen vanaf de dag waarop de Verkoper op de hoogte werd gebracht van het besluit om de bestelling te herroepen (de terugbetaling kan worden uitgesteld tot de Verkoper de betrokken Producten heeft ontvangen of tot de Klant aan de Verkoper het bewijs van verzending van de Producten heeft geleverd, naargelang wat zich het eerst voordoet). Hetzelfde betaalmiddel zal worden gebruikt als datgene dat werd gebruikt voor de Bestelling, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel, op voorwaarde dat de Klant hierdoor geen extra kosten heeft.

  De Klanten die gebruik maken van hun herroepingsrecht kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van de Producten vast te stellen.

  Artikle 10 – Intellectuele eigendom

  De Verkoper is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten die worden aangeboden op de Website of in de winkels - rechten die regelmatig worden geregistreerd door het advocatenkantoor Bouchara, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht: www.cabinetbouchara.com. Dit omvat alle merken, dienstmerken, vormmerken, modelpatenten en auteursrechten verbonden aan de Producten, op de Website en al zijn elementen, met inbegrip van de visuele en grafische identiteit, het ontwerp, de ergonomie, de functionaliteiten, de software, teksten, geanimeerde of vaste beelden, geluiden, knowhow, tekeningen, grafieken en op de namen, acroniemen, logo’s of andere tekens die zouden kunnen worden gemaakt of gebruikt door de Verkoper.

  Het is verboden gebruik te maken van de handelsmerken, afbeeldingen, ontwerpen, of enig ander element waarop de Verkoper intellectuele eigendomsrechten zou kunnen hebben.

  Bovendien zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten die op de Website staan en op elk van de elementen die voor deze Website werden gecreëerd, het exclusieve eigendom van de Verkoper, die geen enkele licentie, noch enig ander recht, toekent dan het raadplegen van de Website. De reproductie van elke pagina of inhoud van de Website is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, behalve in het geval van privékopieën.

  De reproductie van op de Website gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden strikt verboden is.

  Het is ook verboden om de broncode te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, te onderwerpen aan reverse-engineering en/of op een andere manier te proberen de broncode te achterhalen (behalve indien wettelijk toegestaan), te verkopen, af te staan, in sublicentie te geven of op enige wijze de rechten op de software over te dragen.

  Het is eveneens verboden de software te wijzigen of gewijzigde versies van de software te gebruiken, onder meer met het oog op (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de dienst en toegang tot de Website op een andere wijze dan via de interface die de Verkoper voor dit doel ter beschikking stelt.

  De Site en de software die in verband daarmee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd is door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom en/of andere wetten.

  Artikle 11 – Persoonsgegevens

  De Verkoper neemt alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van via het Internet doorgegeven persoonsgegevens te waarborgen.

  Persoonsgegevens met betrekking tot de Klant kunnen door de Verkoper worden verwerkt, onder meer in het kader van het bestelproces en het beheer van de levering.

  De Klant wordt aangeraden het Privacybeleid van de Verkoper zorgvuldig te lezen.

  Artikle 12 – Aansprakelijkheid

  De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen om aan zijn verplichtingen te voldoen, maar garandeert op geen enkele wijze enig resultaat.

  De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische en omgevingsfactoren die de Klant niet toelaten het exacte uitzicht van het Product correct weer te geven (bijvoorbeeld: haar van het model op een detail van het kledingstuk, kleur die op het scherm verschijnt en afwijkt van de kleur van het kledingstuk, etc.).

  De Verkoper streeft ernaar de Producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven of, indien mogelijk, een foto op de Website weer te geven, met dien verstande dat de op de Website getoonde foto’s niet bindend zijn.

  De Klant erkent en aanvaardt dat de prijzen van de Producten kunnen verschillen tussen de Website en de winkels, en dat dit prijsverschil in geen geval kan worden gebruikt als basis voor een verzoek tot volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de Producten die op de Website of in de winkels zijn gekocht.

  In ieder geval kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming van zijn verplichtingen te wijten zou zijn hetzij aan (i) de onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van een derde bij de overeenkomst, hetzij aan (ii) een geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 13 van deze AVTG.

  Evenzo kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van Internet, met inbegrip van een onderbreking van de dienst, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

  Artikle 13 – Overmacht

  De aansprakelijkheid van een der partijen kan niet worden ingeroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd door een geval van overmacht of toevallige gebeurtenis, hetzij door toedoen van een partij of een derde, hetzij door externe oorzaken zoals sociale conflicten, optreden van burgerlijke of militaire autoriteiten, natuurrampen, brand, waterschade, onderbreking van het telecommunicatienetwerk of van het elektriciteitsnet, zoals bepaald in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.

  Artikle 14 – Termijn

  De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de Verkoper zijn diensten online blijft aanbieden.

  Artikle 15 – Diversen

  a – Geïntegreerde overeenkomst

  De partijen erkennen dat deze Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen hen vormt en elk eerder aanbod, bepaling of overeenkomst, hetzij schriftelijk of mondeling, vervangt.

  De hoofdingen van de artikelen in deze voorwaarden zijn opgenomen voor het gemak van de Klant en zijn in geen geval bedoeld om enige van de voorwaarden of bepalingen ervan te beperken of te wijzigen.

  b – Wijziging van de overeenkomst

  Geen enkel later document, geen enkele wijziging van de Overeenkomst in welke vorm dan ook zal tussen de partijen van kracht zijn, tenzij in de vorm van een amendement dat door beide partijen naar behoren is gedateerd en ondertekend.

  c – Invaliditeit

  Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt bevonden op grond van een toepasselijke wet of een definitieve rechterlijke uitspraak, wordt die bepaling geacht nietig te zijn, zonder de Overeenkomst ongeldig te maken of de geldigheid van de overige bepalingen te beïnvloeden.

  d – Verblijfplaats

  De Partijen kiezen domicilie op de adressen vermeld (i) in de bestelbon voor de Klant enerzijds, en (ii) op het adres vermeld op de Website voor de Verkoper anderzijds.

  e – Toepasselijk recht en geschillen

  De onderhavige AVTG zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

  In geval van een geschil met betrekking tot een Bestelling, moet de Klant eerst contact opnemen met de Verkoper, om een minnelijke schikking te treffen, via e-mail op help@ba-sh.com.

  De verwijzing naar de De Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/) kan slechts geschieden nadat de Klant zich vooraf schriftelijk tot de Verkoper heeft gewend.

  De partijen hebben het recht om in geval van een geschil beroep te doen op conventionele bemiddeling of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.

  Het staat de partijen vrij de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te weigeren.

  Daarnaast heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting in werking gesteld, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en beroepsbeoefenaren in de Europese Unie vergemakkelijkt. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

  In geval van geschil is de bevoegde rechter die van de woonplaats van de verweerder of, naar keuze van de verweerder, van de plaats waar het Product daadwerkelijk is geleverd.

  INTREKKINGSVERZOEK

  (Gelieve dit verzoek in te vullen en terug te sturen indien u zich wenst terug te trekken)

  Ter attentie van

  ba&sh

  67 Avenue Raymond Poincaré

  75016 Parijs,

  Frankrijk

  help@ba-sh.com

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) het contract voor de verkoop van het/de onderstaande Product(en) (*) herroep/herroepen:

  Bestelnummer:

  Besteld op:

  Ontvangen op:

  Naam van de consument(en):

  Adres van de consument(en):

  Als uw verzoek slechts een deel van uw bestelling betreft, geef dan aan welke Producten u wilt retourneren en de hoeveelheid ervan:

  Datum:

  Handtekening:

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is
  E-gift card

  The e-gift card is valid for a period of one year from the date the email is sent to the e-gift card’ s recipient. The e-gift card is non-refundable, however any items purchased with the the credit on the gift card will be refunded in full to the gift card credit.

  You can pay for all or part of your purchases using the ba&sh e-gift card. The e-gift card can be used as often as the owner wishes, until the total amount is used up, as long as this is still during the validity period. The balance available on the e-gift card is the difference between the sum that was available before the purchase and the sum used to make that purchase. When the purchase price exceeds the e-gift card’ s available balance, the difference can be paid by any other means of payment. You can check the available balance on the “ e-gift card ” page. This e-gift card does not have the owner’ s name on it. Its owner is exclusively responsable for its use.

  Refunds, where applicable, for items purchased with the e-gift card that are then returned will be reimbursed in the form of credit. This will be sent by email to the address of the customer who used the e-gift card for a purchase on www.ba-sh.com. The refund method mentioned above is an essential condition and as such is expressly accepted when making a purchase and/or using the e-gift card.

  After the validity period expires, the e-gift card cannot be renewed or used to make purchases and none of the credit on the card can be claimed back. Additionally, e-gift cards cannot be purchased using another e-gift card.

  The purchase of an e-gift card implies a waiver of your right of withdrawal.

  E-gift cards obtained from the outset by illicit means are null and void; they cannot be used to make purchases and the money on them cannot be refunded to you.

  The purchase and/or use of an e-gift card means that you expressly and unreservedly accept these general conditions of use, which the buyer can see on the site www.ba-sh.com.

  E-gift card credit

  The credit is valid for a period of one year from the date of receiving the email containing the information about it. You can pay for all or part of your purchases using your credit. Credit can be used as often as the owner wishes, until the total amount is used up, as long as this is still during the validity period. The available credit balance is the difference between the sum that was available before the purchase and the sum used to make that purchase. When the purchase price exceeds your available credit balance, the difference can be paid by any other means of payment.

  The credit is in the customer’s name and is linked to their account. The available balance can be seen at any time in the “my account” section on ba-sh.com. Its owner is exclusively responsable for its use.

  Refunds, where applicable, for items purchased with credit that are then returned will be reimbursed in the form of credit. This will be sent by email to the address of the customer who used the credit for a purchase on www.ba-sh.com. The refund method mentioned above is an essential condition and as such is expressly accepted when making a purchase and/or using the credit.

  After the validity period expires, the credit cannot be renewed or used to make purchases and none of the credit balance can be claimed back.

  The purchase and/or use of the credit means that you expressly and unreservedly accept these general conditions of use, which the buyer can see on the site www.ba-sh.com.