VERKOOPVOORWAARDEN

 • TITRE I. – PARTIJEN HERETO
  Tussen de ondergetekenden:

  1° De vennootschap BA&SH, SAS met een kapitaal van € 1.000.000, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 449 158 898, met maatschappelijke zetel te 67 Avenue Raymond Poincaré 75016 Parijs, Frankrijk, en met btw-nummer FR42449158898.

  hierna te noemen de "Verkoper", enerzijds, br />
  2° De natuurlijke persoon br />
  Het browsen, lezen, reserveren, bestellen en/of kopen van een product of dienst aangeboden op de site van de Verkoper.

  Hierna de "Klant" genoemd, anderzijds. br />
  De tekst werd als volgt toegelicht en goedgekeurd :
 • Titre II. – EXHIBIT
  Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op klanten die natuurlijke personen zijn, geen handelaars, en die de goederen dus aanschaffen voor persoonlijk gebruik en niet voor de eventuele uitoefening van een beroepsactiviteit.

  Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn exclusief van toepassing op alle bestellingen en alle verkoopcontracten gesloten tussen de Verkoper en zijn Klanten, met uitsluiting van alle voorwaarden en dat zij, in voorkomend geval, voorrang hebben op elke andere versie of elk ander document.

  Bijgevolg houdt het plaatsen van een bestelling in dat de Klant deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

  Het feit dat de Verkoper zich op een bepaald ogenblik niet beroept op één van de clausules van deze AV, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om zich op een later tijdstip op deze clausule te beroepen.

  Wijzigingen in de GCS zijn bindend voor de Klant zodra zij op de Site zijn geplaatst en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten transacties.
 • Titre III. – CONVENTIES
  Artikel 1. – Definities

  1.1. – Verkoper verwijst naar de vereenvoudigde naamloze vennootschap BA&SH, met een kapitaal van 1 000 000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 449 158 898, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te:

  67 Avenue Raymond Poincaré
  75016 Paris
  Frankrijk

  1.2. – Klant betekent elke Klant die een product of dienst aangeboden op de Site doorbladert, leest, reserveert, bestelt en/of koopt.

  1.3. – Product(en) verwijst naar elk product dat op de Site wordt aangeboden.

  1.4. – Dienst betekent elke dienst die op de Site wordt aangeboden.

  1.5. – Site verwijst naar de infrastructuur ontwikkeld door de Verkoper volgens de informaticamodellen die op het Internet kunnen worden gebruikt, met inbegrip van gegevens van diverse aard, met name teksten, geluiden, stilstaande of geanimeerde beelden, video's, databanken, bestemd om door de Klant te worden geraadpleegd om kennis te nemen van zijn Producten en diensten (http://www.ba-sh.com/be).

  1.6. – Internet verwijst naar verschillende netwerken van servers die zich op verschillende plaatsen in de wereld bevinden, met elkaar verbonden zijn door communicatienetwerken en communiceren met behulp van een specifiek protocol dat bekend staat als TCP/IP.

  Artikel 2. – Bestel

  De Klant heeft de mogelijkheid om online zijn bestelling te plaatsen voor de Producten die op de Site worden aangeboden. De bestelling kan slechts op de Site worden geregistreerd indien de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd door zijn klantencode en wachtwoord in te voeren, die strikt persoonlijk zijn, of via de gastmodus die op de Site wordt voorgesteld.

  De Klant die een Product wenst te kopen, moet verplicht, op het ogenblik van zijn eerste bestelling, een klantenrekening aanmaken of overgaan via de gastmodus voorgesteld op de Site.

  Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijs en de beschrijving van de voor verkoop beschikbare Producten.

  De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Site ontvangen bestellingen slechts uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van Producten. Indien de Producten niet beschikbaar zijn, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant zo snel mogelijk te verwittigen. De bestelling van dit Product zal dan worden geannuleerd en eventueel worden terugbetaald.

  De Verkoper verbindt zich ertoe de Klant per e-mail een bevestiging van ontvangst van zijn bestelling te sturen, met inbegrip van:
   
  • - un récapitulatif des Produits commandés et leurs références
  • - een overzicht van de bestelde producten en hun referenties
  • - de prijs van de producten
  • - de hoeveelheid producten
  • - de datum van de bestelling
  • - de door de Klant gekozen betalingswijze
  • - de vermelding dat de Klant geniet van een herroepingstermijn.


  De Klant moet de inhoud van de communicatie zo snel mogelijk controleren en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele fouten of weglatingen.

  Het uitblijven van een antwoord op de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt beschouwd als een aanvaarding van de bestelling en van de voorwaarden ervan door de Klant.

  Artikel 3. – Geldigheid van de beschikking

  De online verstrekking van het nummer van de kredietkaart of van andere bankgegevens en de validatie van de bestelling en de betaling ervan zullen het bewijs vormen van de integraliteit van de genoemde bestelling en zullen de onbetaalbaarheid van de door de bestelling vastgelegde sommen waard zijn.

  Deze validatie staat gelijk aan de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen die op de Site worden uitgevoerd.

  In geval van frauduleus gebruik van zijn kredietkaart wordt de klant echter verzocht om, zodra dit gebruik wordt vastgesteld, contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper via e-mail op het adres help@ba-sh.com.

  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, behalve in geval van een kennelijke fout van de Verkoper, de in de computersystemen van de Verkoper opgeslagen gegevens, onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, bewijskracht hebben met betrekking tot de door de Klant geplaatste bestellingen. Gegevens op computer of elektronische gegevensdragers vormen een geldig bewijs en zijn als zodanig toelaatbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou zijn opgesteld, ontvangen of bewaard.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om alle bestellingen te weigeren waarvan de verkoopprijs van de Producten onjuist is. In dat geval zal zij de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en zal de bestelling worden geannuleerd.

  De archivering van aankooporders en facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager, zodat zij overeenstemmen met een getrouwe en duurzame kopie.

  Artikel 4. Levering en afhaling

  De Klant kan de bestelde Producten laten leveren op het adres van zijn keuze of ze afhalen in een selectie van deelnemende winkels in België.

  Hij moet zeer nauwkeurig zijn adres en postcode zonder enige afkorting opgeven als hij kiest voor de levering of zijn winkel naar keuze als hij kiest voor de afhaling.

  Indien het door de Klant opgegeven leveringsadres of de winkel niet geldig is en bijgevolg leidt tot een terugzending van de Producten wegens niet-ontvangst op het opgegeven adres, zijn de kosten voor de herverzending of de levering van de Producten op het nieuwe doorgegeven adres ten laste van de Klant.

  De Klant heeft de keuze van de wijze van levering en afhaling van de Producten.

  Voor meer informatie over de wijze van levering en afhaling van de Producten, en met name de lijst van de winkels die de afhaaldienst voor de Producten kunnen aanbieden, wordt de Klant verzocht de volgende pagina te raadplegen: https://ba-sh.com/be/nl/pages/delivery.html.

  De Verkoper verbindt zich ertoe de Producten te leveren of, in voorkomend geval, ter beschikking te stellen van de Klant in het magazijn zonder onnodige vertraging (van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en nationale vakantiedagen) en in ieder geval niet later dan dertig (30) dagen na de bevestiging van de bestelling.

  De gemiddelde leveringstermijn voor Producten in België bedraagt zeven (7) werkdagen en, in voorkomend geval, drie (3) werkdagen voor de beschikbaarheid in de winkel (deze termijn houdt geen rekening met de tijd die nodig is om de bestelling voor te bereiden).

  In geval van vertraging in de levering of, in voorkomend geval, in de beschikbaarstelling van de Producten in de winkel gedurende meer dan dertig (30) dagen na de bevestiging van de bestelling, kan de Klant de Verkoper per aangetekende brief met ontvangstbewijs, of schriftelijk op een andere duurzame drager, opdracht geven tot levering of, in voorkomend geval, tot beschikbaarstelling van de Producten in de winkel binnen een aanvullende termijn die is aangepast aan de omstandigheden.

  Indien de Verkoper binnen deze termijn niet presteert, kan de Klant de bestelling annuleren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De terugbetaling van de op grond van het contract betaalde bedragen geschiedt onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van ten hoogste veertien (14) dagen.

  Alle leveringstermijnen en, in voorkomend geval, leveringstermijnen van de Producten in het magazijn, met inbegrip van deze vermeld op de ontvangstbevestiging van de bestelling, worden door de Verkoper zo nauwkeurig mogelijk bepaald.

  De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzienbare vertragingen in de levering of, in voorkomend geval, in de beschikbaarstelling van de Producten in winkels, op voorwaarde dat, behalve in geval van overmacht, de Producten worden geleverd of, in voorkomend geval, beschikbaar worden gesteld in winkels binnen een maximumtermijn van zeven (7) dagen na de datum van levering of, in voorkomend geval, van beschikbaarstelling van de Producten in winkels die door de Verkoper is aangekondigd..

  Indien de Verkoper niet in staat is de bestelde Producten te leveren of ter beschikking te stellen in de winkel ten gevolge van een plotse, zelfs tijdelijke, onbeschikbaarheid van de Producten, zal hij de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en ten laatste veertien (14) dagen na de datum van levering of, in voorkomend geval, van beschikbaarheid in de winkel die door de Verkoper werd aangekondigd op het moment van de bestelling per e-mail.

  De Verkoper kan de Klant een gelijkwaardig Product aanbieden, dat de Klant vrij staat al dan niet te aanvaarden.

  Indien dit gelijkwaardige product na aanvaarding en ontvangst niet aan de wensen van de Klant voldoet, zijn de kosten van terugzending voor rekening van de Klant. De Klant kan de Producten evenwel gratis terugsturen naar de winkel van zijn keuze indien dit nodig blijkt.

  De reeds door de Cliënt betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de betaling van de door de Cliënt betaalde bedragen worden terugbetaald.

  Voor de opvolging van de lopende bestelling kan de Klant de online opvolging van de bestelling raadplegen. Hij kan ook contact opnemen met de klantendienst van de verkoper op het e-mailadres help@ba-sh.com.

  Na de verzending van de Producten stuurt de Verkoper de Klant een e-mailbericht over de verzending met het traceernummer van zijn bestelling.

  De levering of de terbeschikkingstelling van de Producten moet gebeuren in aanwezigheid van de Klant of van een uitdrukkelijk door hem aangeduide persoon op het adres van de ontvanger dat in de bestelling is vermeld.

  Om, indien nodig, de in de winkel bestelde Producten terug te nemen, moet de Klant of de uitdrukkelijk door hem aangewezen persoon een identiteitsbewijs en een bewijs van bestelling overleggen.

  Bij de levering of terbeschikkingstelling van de Producten is de Klant of de door hem uitdrukkelijk aangewezen persoon verplicht tot controle:

  (i) of het aantal geleverde colli overeenstemt met de gegevens in het vervoerdocument (DDT) en de factuur;
  (ii) de verpakking intact, onbeschadigd, niet nat of anderszins gemanipuleerd is, met inbegrip van de materialen die zijn gebruikt om de verpakking te sluiten.


  De Klant of de uitdrukkelijk door hem aangeduide persoon moet elke schade aan de verpakking en/of de Producten of een vergissing in het aantal colli of de niet-conformiteit van de aanduidingen onmiddellijk betwisten door een schriftelijk voorbehoud van controle aan te brengen op het bewijs van levering of terugname van de Producten. Zodra de Producten zijn aanvaard, kan de Klant geen bezwaar meer maken tegen de uiterlijke verschijningsvorm van de bestelling.

  Wanneer de Klant Producten op de Site bestelt voor levering buiten de Europese Unie, kan hij worden onderworpen aan verplichtingen en invoerbelastingen, die worden geheven wanneer de Producten hun bestemming bereiken.

  Op de verkoop van de Producten buiten de Europese Unie is geen btw verschuldigd.

  Alle bijkomende inklaringskosten zijn ten laste van de Klant; de Verkoper heeft geen controle over dergelijke kosten.

  Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land, de klant moet contact opnemen met de plaatselijke douanedienst voor meer informatie. Bovendien wordt de Klant die een bestelling op de Site plaatst, beschouwd als de officiële invoerder en moet hij alle wetten en reglementeringen van het land waar hij de Producten ontvangt, naleven.

  Internationale Klanten worden ervan op de hoogte gebracht dat grensoverschrijdende leveringen door de douaneautoriteiten kunnen worden geopend en geïnspecteerd.

  Artikel 5. - : Transportrisico

  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, anders dan de door de Verkoper voorgestelde vervoerder, de Producten fysiek in bezit neemt.

  Lorsque le Client confie la livraison des Produits à un transporteur autre que celui proposé par le Vendeur, le risque de perte ou d’endommagement des Produits est transféré au Client lors de la remise des Produits au transporteur.

  Wanneer de Klant de levering van de Producten toevertrouwt aan een andere dan de door de Verkoper voorgestelde vervoerder, gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Klant wanneer de Producten aan de vervoerder worden overhandigd.

  Geen enkele aanspraak op afname of omruiling van een Product dat ontbreekt, beschadigd is of verloren is gegaan nadat het de magazijnen van de Verkoper heeft verlaten, kan vervolgens door de Klant aan de Verkoper worden gedaan voor het Product waarvan de Klant de levering aan een andere dan de door de Verkoper voorgestelde vervoerder heeft toevertrouwd.

  Artikel 6. – Prijzen en betalingsvoorwaarden

  De prijzen van de op de Site aanwezige Producten worden volgens de volgende regel aangegeven:
  - ba-sh.com/fr : in euro's (€) alle belastingen inbegrepen.
  - ba-sh.com/nl : in euro's (€) alle belastingen inbegrepen.
  - ba-sh.com/be : in euro's (€) alle belastingen inbegrepen.
  - ba-sh.com/de : in euro's (€) alle belastingen inbegrepen.
  - ba-sh.com/es : in euro's (€) alle belastingen inbegrepen.
  - ba-sh.com/uk : in ponden sterling (£) alle belastingen inbegrepen.
  - ba-sh.com/ch : in Zwitserse frank (CHF) exclusief belastingen.
  - ba-sh.com/dk : in Deense Kronen (DKK) alle belastingen inbegrepen.
  - ba-sh.com/ie : in euro's (€) alle belastingen inbegrepen.
  - ba-sh.com/it : in euro's (€) alle belastingen inbegrepen.
  - ba-sh.com/us : in Dollars ($) alle belastingen inbegrepen.
  - ba-sh.com/hk : in HKD (HKD) alle belastingen inbegrepen.
  Ils tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande.

  Wat de in de prijzen inbegrepen btw betreft, is de op de dag van de bestelling geldende btw van toepassing.

  Deze prijzen zijn exclusief verzendingskosten, afhankelijk van het geldende bedrag.

  Elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief of van de wisselkoers kan in de prijzen van de Producten worden doorberekend.

  Evenzo, indien één of meerdere belastingen of heffingen zouden worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden doorgerekend in de verkoopprijs van de artikelen aanwezig op de Site van de Verkoper en in de verkoopdocumenten.

  De Verkoper verbindt zich ertoe regelmatig na te gaan of alle op de Site vermelde prijzen correct zijn, maar kan de absolute afwezigheid van fouten niet garanderen.

  In geval van een fout in de prijs van een Product, geeft de Verkoper de Klant de mogelijkheid om de aankoop van het Product tegen de juiste prijs te herbevestigen of de bestelling te annuleren onder de voorwaarden van artikel 3.

  Indien de Verkoper niet in staat is contact op te nemen met de Klant, zal de bestelling als geannuleerd worden beschouwd.

  De Klant moet zijn aankopen online betalen wanneer hij bestelt met een kredietkaart (Carte Bleue, e-carte bleue, Visa, Eurocard, Mastercard, American Express) of andere directe bankbetalingen (PayPal, iDeal...).

  Artikel 7. Clausule van eigendomsvoorbehoudbr />
  De Verkoper blijft eigenaar van het verkochte Product tot de volledige en effectieve betaling van de prijs.

  Tot de volledige betaling van de prijs onthoudt de Klant zich ervan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in pand te geven of als waarborg te gebruiken en individualiseert hij het Product bij de Verkoper.

  Deze voorwaarden staan er niet aan in de weg dat de risico's van verlies en bederf van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, alsmede de aansprakelijkheid voor de schade die zij zouden kunnen veroorzaken, bij de levering van het Product of bij de terugneming ervan uit de opslagplaats, op de Klant overgaan onder de voorwaarden van artikel 5 van deze AV.

  Artikel 8. - Droit de Herroepingsrecht

  De Verkoper wenst de totale tevredenheid van zijn Klanten te garanderen.

  Indien de Klant niet tevreden is met de op afstand bestelde Producten, kan hij zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder opgave van redenen.

  De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van levering van de Producten, om deze Producten terug te zenden, tenzij bij de bestelling anders is bepaald, wat in voorkomend geval blijkt uit het poststempel of de stempel van de betrokken boetiek. Wanneer de termijn van veertien (14) dagen verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feest- of niet-werkdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

  In dat geval moet de Klant zijn beslissing tot herroeping schriftelijk meedelen in een ondubbelzinnige verklaring die op de door hem gekozen wijze wordt verstuurd of door aan de Verkoper het herroepingsformulier terug te zenden dat op de Site toegankelijk is via zijn klantenrekening of in de bijlage bij deze voorwaarden:
  • Per e-mail: help@ba-sh.com
  • Per post naar het volgende adres:

  Ba&sh
  67 Avenue Raymond Poincaré
  75016 Paris
  Frankrijk

  Tegelijkertijd zal de Klant zonder onnodige vertraging, en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper, het Product dat het voorwerp uitmaakt van deze herroeping terugsturen naar het hierboven vermelde adres, zoals door de Verkoper aangegeven op het herroepingsformulier.

  Aan deze termijn is voldaan indien de Klant de goederen terugzendt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

  Indien het terugtrekkingsformulier dit toestaat en een mogelijkheid biedt om naar een lijst van gespecificeerde winkels terug te keren, zal dit een tweede methode van terugkeer vormen.

  Het Product moet in zijn oorspronkelijke staat worden teruggezonden (verpakking, behoud van het etiket, kopie van de factuur, het Product mag geen wijzigingen hebben ondergaan), anders wordt het niet teruggenomen of geruild.

  De Verkoper raadt de Klant aan, om verlies of diefstal te vermijden, het Product per aangetekende zending met ontvangstbewijs terug te zenden of, indien nodig, rechtstreeks naar de winkel uit de lijst van de aangeboden winkels. Bovendien moet de originele verpakking zorgvuldig worden beschermd om beschadiging in dozen of kartonnen dozen te voorkomen.

  De Klant kan aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de terugzending te weigeren van Producten die niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden.

  Eventuele retourkosten, inclusief douanerechten en belastingen, zijn geheel voor rekening van de Klant.

  In geval van een geldige herroeping door de Klant zal de Verkoper alle door de Klant voor het betrokken Product betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door de Klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de terugbetaling voor de Klant geen kosten meebrengt.

  De Verkoper is niet verplicht bijkomende kosten te vergoeden indien de Klant uitdrukkelijk een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door de Verkoper aangeboden goedkopere standaardwijze van levering.

  Deze terugbetaling dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Verkoper in kennis werd gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de terugbetaling van de Producten uit te stellen tot de dag van ontvangst van de geretourneerde Producten of tot de Klant de Verkoper een bewijs van verzending van de geretourneerde Producten bezorgt, al naargelang wat zich het eerst voordoet.

  Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn, alsmede voor de levering van goederen die na levering door de Klant zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.

  Artikel 9. – Garanties

  9.1 Garantie tegen verborgen gebreken

  De door de Verkoper aangeboden Producten zijn onderworpen aan de garantie tegen verborgen gebreken bepaald in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat:

  " De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.”

  De vordering wegens verborgen gebreken moet binnen een korte termijn aanhanig worden gemaakt.

  De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed toe te passen door te kiezen tussen de annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs, zoals zal worden beslist door deskundigen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

  9.2 W Wettelijke garantie van overeenstemming

  De Producten zijn ook onderworpen aan de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in artikel 1604 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt:

  " De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is. Levering is de overdracht van de verkochte zaak in de macht en het bezit van de koper.”
  Elke vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming van een Product verjaart binnen twee (2) jaar na de datum van levering van het Product.

  De Klant is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de zes maanden die volgen op de levering van de goederen.

  De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van enige commerciële garantie.

  9.3 Garantie van echtheid

  De Verkoper waarborgt de authenticiteit van alle op de Site aangekochte Producten.

  Artikel 10. – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

  De Verkoper zal alle middelen aanwenden om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van persoonsgegevens die via het Internet worden doorgegeven te waarborgen.

  Persoonsgegevens betreffende de Klant kunnen door de Verkoper worden verwerkt, met name in het kader van de orderopname en het beheer van de levering.

  De Klant wordt verzocht het Privacybeleid van de Verkoper aandachtig te lezen.

  Artikel 11. – Verantwoordelijkheid br />
  De Verkoper heeft een middelenverbintenis voor alle stadia van het opnemen van de bestelling, evenals voor de stadia na het sluiten van het contract (bijvoorbeeld het vervoer van de Producten).

  De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een presentatie van de Producten die de Klant niet toelaat deze volledig en getrouw te bekijken (bv. het haar van het model op een detail van het kledingstuk, kleur die op het scherm verschijnt die verschilt van de kleur van het kledingstuk, ...).

  De Verkoper verbindt zich ertoe de op zijn Site verkochte Producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven of er een foto van te geven, met dien verstande dat de op de Site afgebeelde foto's niet contractueel zijn.

  De Klant erkent en aanvaardt dat de prijzen van de Producten kunnen verschillen tussen de Site en de winkels en dat dit prijsverschil in geen geval als basis kan dienen voor een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de op de Site of in de winkels aangekochte Producten.

  In ieder geval kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming van zijn verplichtingen te wijten zou zijn hetzij aan een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de overeenkomst, hetzij aan een geval van overmacht zoals omschreven in de jurisprudentie, hetzij aan de consument overeenkomstig de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

  De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internet-netwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

  Artikel 12. – Overmacht

  Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld indien de uitvoering van het contract wordt vertraagd of verhinderd ten gevolge van overmacht, door toedoen van de andere partij of een derde, of door externe oorzaken zoals sociale conflicten, interventie van burgerlijke of militaire autoriteiten, natuurrampen, brand, waterschade, onderbreking van het telecommunicatie- of elektriciteitsnet.

  Artikel 13. – Intellectueel eigendom

  De Verkoper is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten - regelmatig gedeponeerd door advocatenkantoor Bouchara, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht: www.cabinetbouchara.com - op de Producten aangeboden op de Site of in fysieke winkels, op de merken, dienstmerken, vormmerken, tekeningen en modellen en auteursrechten verbonden aan de Producten, op de Site en al zijn elementen, met name op de visuele en grafische identiteit, op zijn design, op zijn ergonomie, op zijn functionaliteiten, op de software, teksten, geanimeerde of stilstaande beelden, geluiden, know-how, tekeningen, grafieken en op de benamingen, acroniemen, logo's, of andere tekens die zouden kunnen worden gebruikt, gemaakt of gebruikt door de Verkoper.

  Het is verboden gebruik te maken van de merken, afbeeldingen, tekeningen of enig ander element waarop de Verkoper intellectuele eigendomsrechten zou bezitten.

  Bovendien zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten die zich op de Site bevinden en elk van de voor deze Site gecreëerde elementen het exclusieve eigendom van de Verkoper, die geen enkele licentie of enig ander recht toekent dan het raadplegen van de Site. De reproductie van een pagina of van de inhoud van deze Site is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, behalve in het geval van privékopieën.

  De reproductie van op de Site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is.

  Het is eveneens verboden om de broncode te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de assemblage om te keren of op enige andere wijze te trachten de broncode te achterhalen (behalve zoals voorzien door de wet), te verkopen, af te staan, in sublicentie te geven of op eniger wijze recht met betrekking tot de software over te dragen.

  Het is eveneens verboden de software te wijzigen of gewijzigde versies van de software te gebruiken en in het bijzonder (zonder dat deze opsomming beperkend is) om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de dienst en om toegang te verkrijgen tot de Site op een andere manier dan via de interface die u hiertoe door de Verkoper ter beschikking wordt gesteld.

  De Site en alle software die noodzakelijkerwijs in verband daarmee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd is door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom of door enige andere wet.

  Artikel 14. – Duur

  De huidige voorwaarden zijn van toepassing voor de volledige duur van de door de Verkoper aangeboden online diensten. br />
  Artikel 15. – Algemene bepalingen

  15.1. – Geïntegreerde overeenkomst

  De partijen erkennen dat deze Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen hen vormt en alle voorgaande aanbiedingen, bepalingen of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, vervangt.

  De hoofdingen van de afdelingen van deze voorwaarden zijn opgenomen voor het gemak van de Klant en hebben geenszins tot doel de bepalingen of bepalingen ervan te beperken of te wijzigen.

  15.2. – Wijziging van de overeekomst

  Geen enkel later document, geen enkele wijziging van het contract, in welke vorm dan ook, zal tussen de partijen van kracht zijn zonder de vorm van een amendement dat door hen naar behoren is gedateerd en ondertekend.

  15.3. – Nietigheid;

  Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst nietig zou blijken ten aanzien van een geldende rechtsregel of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, zal deze bepaling als ongeschreven worden beschouwd, zonder dat deze evenwel de nietigheid van de overeenkomst met zich meebrengt of afbreuk doet aan de geldigheid van de overige bepalingen.

  15.4. – Domiciliëring

  De partijen kiezen domicilie op de adressen vermeld op de bestelbon voor de Klant en op het adres vermeld op de Site voor de Verkoper.

  15.5. – Toepasselijk recht en geschillen

  De onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

  In geval van een geschil moet de Klant eerst contact opnemen met de Verkoper om een minnelijke schikking te treffen.

  De partijen hebben het recht om in geval van een geschil beroep te doen op conventionele bemiddeling of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.

  De verwijzing naar de bemiddelaar kan slechts plaatsvinden nadat de Klant de Verkoper vooraf schriftelijk heeft aangemaand.

  Het staat de partijen vrij de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te weigeren.

  De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en beroepsbeoefenaren in de Europese Unie moet vergemakkelijken. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

  In geval van geschil is de bevoegde rechter die van de woonplaats van de verweerder of, naar keuze van de verweerder, van de plaats waar het Product daadwerkelijk is geleverd. effective du Produit.

  Online cadeaubon

  De online cadeaubon is geldig voor een periode van één jaar vanaf de datum waarop de e-mail naar de ontvanger van de online cadeaubon is verzonden. De online cadeaubon wordt niet gerestitueerd, maar alle artikelen die met het tegoed op de cadeaubon zijn gekocht, worden volledig gerestitueerd aan het tegoed op de cadeaubon.

  U kunt uw aankopen geheel of gedeeltelijk betalen met de ba&sh online cadeaubon. De online cadeaubon kan zo vaak worden gebruikt als de eigenaar wil, tot het totale bedrag is opgebruikt, zolang dit nog binnen de geldigheidsperiode valt. Het beschikbare saldo op de online cadeaubon is het verschil tussen het bedrag dat beschikbaar was vóór de aankoop en het bedrag dat gebruikt werd om die aankoop te doen. Als het aankoopbedrag hoger is dan het beschikbare saldo van de online cadeaubon, kan het verschil met een ander betaalmiddel worden betaald. U kunt het beschikbare saldo controleren op de pagina 'online cadeaubon'. Op deze online cadeaubon wordt de naam van de eigenaar niet vermeld. De eigenaar is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

  Terugbetalingen, indien van toepassing, voor artikelen die zijn gekocht met de online cadeaubon en die vervolgens worden geretourneerd, worden in de vorm van een tegoed terugbetaald. Deze wordt per e-mail verzonden naar het adres van de klant die de online cadeaubon heeft gebruikt voor een aankoop op www.ba-sh.com. De hierboven vermelde terugbetalingsmethode is een essentiële voorwaarde en wordt derhalve uitdrukkelijk aanvaard bij de aankoop en/of het gebruik van de online cadeaubon.

  Na het verstrijken van de geldigheidsperiode kan de online cadeaubon niet worden vernieuwd of gebruikt om aankopen te doen en kan het tegoed op de kaart niet worden teruggevorderd. Bovendien kunnen online cadeaubonnen niet worden gekocht met een andere online cadeaubon.

  De aankoop van een online cadeaubon houdt in dat u afziet van uw herroepingsrecht.

  Online cadeaubonnen die op illegale wijze zijn verkregen, zijn nietig; deze kunnen niet worden gebruikt om aankopen te doen en het geld dat erop staat, kan niet aan u worden terugbetaald.

  De aankoop en/of het gebruik van een online cadeaubon betekent dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden, die u kunt raadplegen op de site www.ba-sh.com, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

  Tegoed online cadeaubon

  Het tegoed is geldig voor een periode van één jaar vanaf de datum van ontvangst van de e-mail met de informatie daarover. U kunt uw aankopen geheel of gedeeltelijk met uw tegoed betalen. Het tegoed kan zo vaak worden gebruikt als de eigenaar wil, tot het totale bedrag is opgebruikt, zolang dit nog binnen de geldigheidsperiode valt. Het beschikbare tegoed is het verschil tussen het bedrag dat beschikbaar was vóór de aankoop en het bedrag dat gebruikt is om die aankoop te doen. Wanneer de aankoopprijs hoger is dan uw beschikbare tegoedsaldo, kan het verschil met een ander betaalmiddel worden betaald.

  Het tegoed staat op naam van de klant en is gekoppeld aan zijn rekening. Het beschikbare saldo kan op elk moment worden bekeken in de rubriek 'mijn account' op ba-sh.com. De eigenaar is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

  Terugbetalingen, indien van toepassing, voor artikelen die met tegoed zijn gekocht en vervolgens worden geretourneerd, worden in de vorm van tegoed terugbetaald. Dit zal per e-mail worden verstuurd naar het adres van de klant die het tegoed heeft gebruikt voor een aankoop op www.ba-sh.com. De hierboven vermelde terugbetalingsmethode is een essentiële voorwaarde en wordt derhalve uitdrukkelijk aanvaard bij de aankoop en/of het gebruik van het tegoed.

  Na het verstrijken van de geldigheidsperiode kan het tegoed niet worden vernieuwd of gebruikt om aankopen te doen en kan geen enkel deel van het tegoed worden teruggevorderd. De aankoop en/of het gebruik van het tegoed houdt in dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden, die de koper kan raadplegen op de site www.ba-sh.com, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

  MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
  (gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden indien u zich wenst terug te trekken)
  Ter attentie van

  BA&SH
  67 Avenue Raymond Poincaré
  75016 Parijs,
  Frankrijk
  help@ba-sh.com

  Ik/wij (*) stel/stellen (*) u hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst voor de verkoop van de onderstaande goederen (*):

  Bestelnummer:

  Besteld op:
  Ontvangen op:
  Naam van de consument(en):
  Adres van de consument(en):

  Datum:
  Handtekening:

  (*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.