PRIVACY BELEID

PREAMBLE

 

Artikle 1. Partijen bij deze Akte

 

Tussen de ondergetekenden: 

 

 1. De vereenvoudigde naamloze vennootschap BA&SH,

  Hierna de "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd,

  enerzijds,

  En

 2. Iedere natuurlijke persoon

  Navigeren op de website van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking;

  Hierna te noemen de "Betrokkene",

  anderzijds.

  De tekst werd als volgt toegelicht en goedgekeurd:

 

 

Artikle 2. Onderwerp

 

Dit privacybeleid geldt, zonder beperking of voorbehoud, tussen de Betrokkene en de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking.

Het doel ervan is informatie te verstrekken over de manier waarop de VerwerkingsVerwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking bepaalde persoonsgegevens van de Betrokkene verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de geldende wetgeving en in het bijzonder de Europese Verordening nr. 2016/679 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wetgeving" genoemd), in verband met het gebruik van de website www.ba-sh.com/be (hierna de "Site" genoemd) door de Betrokkene.

Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking.

 

 

Artikel 3. Definities

 

 • Toezichthoudende autoriteit betekent de Gegevensbeschermingsautoriteit, de onafhankelijke Belgische overheidsinstantie voor de regulering van gegevensbescherming

 

 • Toestemming betekent elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de Betrokkene, door middel van een verklaring of een duidelijke positieve handeling, aanvaardt dat hem betreffende gegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking mogen worden verwerkt.

 

 • Onder "Cookie" wordt een bestand verstaan dat het mogelijk maakt het pad van de betrokken persoon op de Site te traceren.

 

 • Ontvanger : elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die de mededeling van de Gegevens ontvangt, ongeacht of het al dan niet een Derde betreft. Overheidsinstanties die waarschijnlijk gegevens zullen ontvangen, met name in het kader van een onderzoeksmissie, worden echter niet beschouwd als Ontvangers in de zin van deze definitie.

 

 • Onder gegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende de betrokken Persoon.

 

 • DPO wijst de functionaris voor gegevensbescherming van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking aan, namelijk Boucharat - Advocarenkantoor (17 rue du Colisée – 75008 Parijs - FRANKRIJK,die belast is met het bijstaan van de Betrokkene bij de uitoefening van zijn rechten met betrekking tot zijn gegevens bij de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking.

 

 • Bestand elke gestructureerde verzameling gegevens die volgens gespecificeerde criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling gecentraliseerd, gedecentraliseerd of verspreid is op een functionele of geografische wijze.

 

 • Wetgeving betekent elke wet en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, en in het bijzonder de Europese Verordening nr. 2016/679 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

 

 • Onder browsen wordt verstaan het raadplegen, bekijken, bestellen en/of aankopen van Producten op de Site door de Betrokken Persoon.

 

 • Betrokken persoon betekent iedere natuurlijke persoon die op de Site surft, zodra hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

 • Producten duidt de producten aan die door de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking op de Site te koop worden aangeboden aan de betrokken Persoon.

 

 • Pseudonimisering is de verwerking van gegevens op zodanige wijze dat zij niet langer aan de Betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie nodig is.

 

 • Verwerkingsverantwoordelijke betekent de vereenvoudigde naamloze vennootschap BA&SH, met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 449 158 898, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 67 Avenue Raymond Poincaré 75016 Parijs, Frankrijk, en die als btw-nummer FR42449158898 heeft, die alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de Verwerking bepaalt.

 

 • Site verwijst naar de infrastructuur die door de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking is ontwikkeld volgens de informaticamodellen die op Internet kunnen worden gebruikt, met inbegrip van gegevens van verschillende aard, met name teksten, geluiden, stilstaande of geanimeerde beelden, video's, databanken, bestemd om door de Betrokkene te worden geraadpleegd om Producten te kennen, te reserveren, te bestellen en/of aan te kopen (www.ba-sh.com/be).

 

 • Verwerker betekent elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie, anders dan de Gegevensverwerker, die de Gegevens namens de Gegevensverwerker verwerkt.

 

 • Onder Derde wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie, met uitzondering van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking, de Verwerker en de personen die, onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking of de Verwerker, gemachtigd zijn de gegevens te verwerken en met name touroperators, reisbureaus en reserveringssystemen.

 

 • Onder Verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés en toegepast op de Gegevens of een geheel van Gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

 

CONVENTIE

 

Artikel 4. Beginselen van de behandeling

 

Overeenkomstig de wetgeving verbindt de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe bij elke behandeling de volgende beginselen in acht te nemen:

 

 • Legaliteit;
 • Loyaliteit;
 • Doorzichtigheid;
 • Doelbeperking;
 • Gegevensminimalisering;
 • Nauwkeurigheid;
 • Beperking van de bewaring;
 • Integriteit;
 • Vertrouwelijkheid;
 • Aansprakelijkheid.

 

 

Artikel 5. Verwerkte gegevens

 

In het kader van de navigatie is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking verplicht een bepaald aantal gegevens te verzamelen en te verwerken, met name:

 

 • Persoonsgegevens (naam, voornaam, geslacht, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, datum van inschrijving en uitschrijving op de klantenrekening en op de nieuwsbrief van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking, met de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking uitgewisselde berichten, telefoongesprekken met de klantendienst van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking);
 • Bankgegevens (wijze van betaling, kredietkaartnummer);
 • Informatie over uw bestelling (besteld product, leveringsadres, leveringsvolgnummer, prijs van de bestelling, aankoophistoriek);
 • Technische informatie (surfgedrag op de Site, IP-adres, producten toegevoegd aan het winkelmandje, verzamelen van toestemming).

 

 

Artikel 6. Context van de behandeling

 

De Gegevens kunnen bij verschillende gelegenheden door de Gegevensverwerker worden verzameld en verwerkt, waaronder:

 

 • Producten kopen op de Site;
 • Neem contact op met de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking;
 • Abonneer u op de nieuwsbrief;
 • Aanmaken van een klantenrekening;
 • Navigatie op de Site.

 

 

Artikel 7. Behandeling Details

 

Doel van de behandeling

Betrokken gegevens

Rechtsgrondslag van de verwerking

Bewaartermijn van de gegevens

Beheer van productaankopen, leveringen, facturering en boekhoudkundige normen

Voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, leveringsadres, geplaatste bestelling, leveringsvolgnummer, datum van inschrijving en uitschrijving, betalingswijze, kredietkaartnummer

 

Contract, wettelijke verplichting en rechtmatig belang van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking om zijn rechten in gerechtelijke procedures vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen

10 jaar vanaf de aankoop van het product

 

UITGEZONDERD

 

15 maanden vanaf de aankoop van het product voor de bankgegevens (onmiddellijk voor het visueel cryptogram)

 

Creatie en beheer van klantenrekeningen

Voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, datum waarop de klantenrekening is aangemaakt, verzameling van toestemming

 

Toestemming van de Betrokkene

3 jaar vanaf de laatste aansluiting van de Betrokkene op zijn/haar klantenrekening

 

Beheer van zakelijke relaties

Voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, winkelwagentje, datum waarop de klantenrekening is aangemaakt, datum waarop de klantenrekening is opgeheven

 

Gewettigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer van de klantrelatie

3 jaar vanaf het laatste contact door de Betrokkene

Verkoop prospectie (voorbeeld: nuttige informatie, product tips, herinnering bij verdwijnen uit winkelwagen, gepersonaliseerde aanbiedingen)

 

Voornaam, achternaam, e-mailadres, winkelwagens, postadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, toestemmingsformulier

Toestemming van de Betrokkene of rechtmatig belang van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking om zijn producten te promoten

 

3 jaar vanaf het laatste contact door de Betrokkene

 

Beheer van de nieuwsbrief

 

 

E-mailadres

Toestemming van de Betrokkene

3 jaar vanaf het laatste contact door de Betrokkene

 

Beveiliging en verbetering van de Site

IP-adres, Navigatiegegevens

Gewettigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke voor het verbeteren van de site en het beheer van de site, het beveiligen en beheren van de site, het voorkomen van fraude en kwaadwillige handelingen.

 

13 maanden

Beheer van schadeclaims en klantenservice

Voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, uitwisselingen, IP-adres, verzamelen van toestemming

 

Toestemming van de Betrokkene en rechtmatig belang van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking om zijn producten en klantenservice te verbeteren.

 

3 jaar vanaf het laatste contact door de Betrokkene

Site Statistieken en aangepaste reclame

 

IP-adres, navigatiegegevens, verzamelen van toestemming

Toestemming van de Betrokkene

13 maanden

 

 

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de verwerkte gegevens te anonimiseren alvorens ze te wissen.

 

Geanonimiseerde gegevens kunnen vervolgens voor statistische doeleinden worden verwerkt.

 

 

Artikel 8. Ontvangers van gegevens

 

As a matter of principle, the Controller is the sole Recipient of the Personal Data.

 

In beginsel is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking de enige ontvanger van de gegevens.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking mag de gegevens evenwel doorgeven aan Ontvangers, met name in het kader van het beheer van aankopen van producten door de Betrokkene, en/of aan overheidsinstanties die hierom verzoeken, met name in het kader van een onderzoeksmissie.

 

De volgende Ontvangers kunnen uw gegevens, als Onderaannemers, namens de Gegevensverwerker verwerken:

 

 • Ometria
 • Mention Me
 • Captain Wallet
 • Splio
 • Salesforce
 • Salescycle
 • Calendly
 • Cegid
 • Zendesk
 • True Fit
 • Klarna
 • Oney
 • Salesfloor
 • Afterpay

 

Deze lijst van onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking kan te allen tijde worden gewijzigd.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe van zijn Verwerker te eisen dat zij voldoende garanties bieden voor de tenuitvoerlegging van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking aan de wettelijke en reglementaire vereisten voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene wordt gewaarborgd, met name in geval van doorgifte van de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

 

Voorts kan de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking aan elke ontvanger of derde partij de gegevens meedelen die het voorwerp van verwerking zijn, wanneer hij daartoe wettelijk verplicht is of wanneer hij te goeder trouw van mening is dat dit noodzakelijk is voor:

 

 • het beantwoorden op elke vordering tegen hem;
 • het voldoen aan de eisen van justitie en/of het bestuursrechtelijk bevel en/of de controleautoriteit;
 • de uitvoering van elk contract waarbij de Betrokkene partij is;
 • de bescherming van de vitale belangen van alle natuurlijke personen;
 • uitvoering van een opdracht in het algemeen belang.

 

In geval van aankoop van de Gegevensbeheerder door een Derde, behoudt de Gegevensbeheerder zich het recht voor de Gegevens te delen met de aankopende Derde, mits de Derde zich aan dit Privacy beleid houdt.

 

 

Artikel 9. Rechten van de Betrokkene op de gegevens

 

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen bij de Franse controle-instantie (CNIL), die de leiding heeft over de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

 

CABINET BOUCHARA – AVOCATS

17 rue du Colisée – 75008 Parijs - FRANKRIJK

 

De Betrokkene heeft een aantal rechten met betrekking tot de gegevens die hij kan doen gelden, behalve in het geval van toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke uitzonderingen, door een verzoek in te dienen bij de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking of de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres :

 

dpo@ba-sh.com

 

Indien nodig begeleidt de DPO de Betrokkene bij de uitoefening van zijn rechten met betrekking tot de gegevens bij de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking.

In geval van redelijke twijfel over de identiteit van de Betrokkene die een verzoek indient om zijn rechten op de gegevens uit te oefenen, kunnen de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en/of de functionaris voor gegevensbescherming verzoeken om een kopie van een officieel identiteitsdocument ter staving van het verzoek bij te voegen.

 

De verzoeken zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de in de wetgeving vastgestelde termijnen worden behandeld.

 

 

Article 9.1. Recht van toegang

 

De Betrokkene heeft het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of gegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, toegang tot die gegevens, alsmede de volgende informatie:

 

 • het doel van de behandeling;
 • de gegevenscategorieën;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder ontvangers die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd;
 • Where possible, the foreseeable period for which the Personal Data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine this period;
 • indien mogelijk, de duur van de bewaring van de gegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze duur te bepalen;
 • het bestaan van het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking om correctie of verwijdering van gegevens te verzoeken, of om beperking van de verwerking van gegevens, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • indien de gegevens niet bij de Betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de Betrokkene.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking verstrekt een kopie van de gegevens die worden verwerkt en behoudt zich het recht voor om, als tegenprestatie voor de verstrekking van deze kopie, een redelijke vergoeding te betalen op basis van de administratieve kosten voor elke extra kopie waarom de Betrokkene verzoekt.

 

 

Article 9.2. Recht op verwijdering en rectificatie

 

De Betrokkene heeft het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking zo spoedig mogelijk rectificatie en/of het wissen van onnauwkeurige of verouderde gegevens te verkrijgen, tenzij een tegenstrijdige situatie de uitoefening van dit recht in de weg staat, en in het bijzonder:

 

 

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • naleving van een wettelijke verplichting;
 • algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, archieven, wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek;
 • de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte.

 

 

Article 9.3. Recht op bezwaar

 

De Betrokkene heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking die gebaseerd is op de vervulling van een taak van algemeen belang of op de noodzaak van het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de gegevens niet te verwerken, tenzij hij aantoont dat er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en de rechten en vrijheden van de Betrokkene, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

 

Voorts heeft de Betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens ten behoeve van klantenwerving, voor zover de Betrokkene met dergelijke klantenwerving verbonden is.

 

Ten slotte, wanneer gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, heeft de Betrokkene het recht om zich, op grond van redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van de gegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

 

Article 9.4. Recht van verjaring

 

De Betrokkene heeft het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat de gegevensverwerking wordt beperkt wanneer:

 

 

 • de juistheid van de Persoonsgegevens door de Betrokkene wordt betwist, gedurende een periode die de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking de gelegenheid biedt de juistheid van de Gegevens te verifiëren;
 • de verwerking onwettig is en de Betrokkene zich tegen het wissen van de gegevens verzet en eist in plaats daarvan dat het gebruik ervan wordt beperkt;
 • de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de gegevens nog steeds noodzakelijk zijn voor de Betrokkene om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • de Betrokkene overeenkomstig artikel 9, lid 3, bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, waarbij is nagegaan of de door de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde legitieme gronden zwaarder wegen dan die van de Betrokkene.

 

De Betrokkene die de beperking van de gegevensverwerking heeft verkregen, wordt door de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte gebracht voordat de beperking van de gegevensverwerking wordt opgeheven.

 

Article 9.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

De Betrokkene heeft het recht de gegevens die hij/zij aan de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, en heeft het recht deze gegevens zonder tussenkomst van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking door te geven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking, wanneer:

 

 • de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Betrokkene of op de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is;
 • de verwerking uitgevoerd wordt via geautomatiseerde processen.

 

 

Wanneer de Betrokkene zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent, heeft hij het recht te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks door de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, indien dit technisch mogelijk is.

 

 

Article 9.6. Recht om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit

 

De Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien hij of zij van mening is dat de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking gegevens onrechtmatig verwerkt.

 

 

Article 9.7. Recht om richtlijnen vast te stellen over de bestemming van de gegevens

 

De Betrokkene heeft het recht om richtlijnen over de bestemming van de gegevens na zijn overlijden vast te stellen bij de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking, die al zijn technische middelen zal aanwenden om deze wilsbeschikking uit te voeren.

 

 

Artikel 10. Gegevensbeveiliging

 

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking treft passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, misbruik en ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking, ongeacht of deze handelingen vrijwillig of per ongeluk plaatsvinden.

 

Deze technische en organisatorische maatregelen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de Site en de informatiesystemen waar de Bestanden worden opgeslagen, te waarborgen.

 

Om de Persoonlijke navigatie te beveiligen, is de Site SSL (Secure Socket Layer) gecodeerd.

 

 

Artikel 11. Wijzigingen in het Privacy beleid

 

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht dit Privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen, in het bijzonder de in artikel 8 opgenomen lijst van ontvangers.

 

In geval van een ingrijpende wijziging van dit Privacy beleid zal de Betrokkene persoonlijk in kennis worden gesteld van het nieuwe Privacy beleid.

 

De Betrokkene wordt verzocht dit Privacy beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Vragen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan dpo@ba-sh.com

 

 

Artikel 12. Nietigheid van het Privacy beleid

 

Indien een bepaling van dit Privacybeleid ongeldig is onder een toepasselijke wet of een definitieve rechterlijke uitspraak, wordt deze bepaling geacht ongeldig te zijn en zal deze het gehele Privacybeleid niet ongeldig maken of de geldigheid van de overige bepalingen ervan beïnvloeden.

 

 

Artikel 13. Beheer van cookies

 

Bij het surfen op de Site wordt de Betrokkene ertoe gebracht in te stemmen met of zich te verzetten tegen de installatie van cookies op zijn/haar computer.

 

In het algemeen registreren Cookies informatie met betrekking tot het surfen van computers op de Site (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van raadpleging, enz.). Informatie die kan worden gelezen tijdens latere bezoeken van de Betrokkene aan de Site met overdracht van de Gegevens aan de Gegevensbeheerder. Voor de installatie van deze niet-functionele cookies is de toestemming van de Betrokkene vereist.

 

Sommige Cookies zijn essentieel voor de goede werking van de Site en vereisen geen toestemming van de Betrokkene voor hun installatie, we spreken dan van Functionele Cookies.

 

In overeenstemming met artikel 7. van dit Privacy beleid worden Cookies automatisch verwijderd binnen dertien (13) maanden na hun installatie indien de betrokken Persoon zijn toestemming niet hernieuwt voor het verstrijken van deze periode.

 

De Betrokkene kan te allen tijde weigeren zijn toestemming te geven voor het installeren van niet-functionele cookies, zijn toestemming intrekken en/of de cookies instellen door gebruik te maken van de Cookie Manager van de Gegevensbeheerder of door zijn browser als volgt te configureren:

 

Voor Mozilla Firefox:

- Selecteer het menu "Gereedschap" en vervolgens "Opties".

- Klik op het "privacy" icoon

- Zoek het "cookie" menu en kies de opties die bij u passen

 

Voor Microsoft Internet Explorer 6.0:

- Selecteer het menu "Extra" (of "Gereedschap"en vervolgens "Internetopties" (of "Internetopties".)

- Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid"

- Selecteer het gewenste niveau met de cursor.

 

Voor Microsoft Internet Explorer 5:

- Kies het menu "Extra" (of "Gereedschap") en vervolgens "Internetopties"(of "Internetopties").

- Klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid"

- Pas het niveau aan met de cursor

 

Voor Netscape 6.X and 7. X:

- Selecteer het menu "Bewerken"> "Voorkeuren"

- Privacy en veiligheid

- Cookies

             

Voor Opera 6.0 en hoger:

- Kies het menu "Bestand" > "Voorkeuren"

- Privacy beleid